KOOPOVEREENKOMST ZONNE-ENERGIESYSTEEM

Otovo’s garantie - Algemene Voorwaarden


Garant

Otovo BE B.V., ondernemingsnummer 0793.357.654


Werkingssfeer en duur van Otovo’s garantie

Otovo’s garantie komt boven op de rechten die u als Klant volgens de plaatselijke wetgeving hebt. Het doel van Otovo’s garantie is de garantieperiode te verlengen tot 10 jaar.


Voor het overige geldt de Otovo’s garantie onder dezelfde Algemene Voorwaarden en met dezelfde uitsluitingen en beperkingen als de garanties in de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van een Zonne-energiesysteem, Batterij en/of andere bijbehorende energieproducten (samen "Producten" genoemd) van Otovo.


De garantieperiode onder Otovo’s garantie gaat in op de datum van levering van de Producten (zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden).


Uitsluitingen en beperkingen

Otovo’s garantie dekt geen schade aan personen, eigendommen of derden, die echter wel gedekt kan worden door andere rechten die u als Klant van Otovo heeft.


Otovo’s garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van installatietaken, buiten de voorwaarden die uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.


Otovo’s garantie is geen verzekeringsproduct en dekt alleen defecten, storingen of schade veroorzaakt door inherente zwakheden in producten of vakmanschap. Otovo’s garantie dekt geen schade, defecten of storingen die zijn veroorzaakt door of het gevolg zijn van uw eigen handelen of nalaten of van derden of van externe gebeurtenissen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:


  • schade veroorzaakt door u of een derde partij;
  • door u of een derde uitgevoerde werkzaamheden die de Producten verstoren;
  • weersomstandigheden, branden, natuurrampen of soortgelijke incidenten.


Recht op overdracht

Otovo’s garantie geldt voor de persoon die de Producten van Otovo heeft gekocht en voor elke persoon die tijdens de garantieperiode de juridische eigendom van de Producten overneemt.


Kennisgeving

Om van Otovo’s garantie te kunnen profiteren, dient u Otovo zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen nadat schade, gebreken of storingen aan de Producten zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen worden verwacht ontdekt te zijn, hiervan in kennis te stellen. Als u dit niet meldt, kan Otovo’s garantie komen te vervallen.


Na kennisgeving van schade, defecten of storingen die onder Otovo’s garantie vallen, moet u Otovo een redelijke tijd gunnen voor beoordeling en reparatie of vervanging; vertragingen als gevolg van beperkte capaciteit van het installateursnetwerk van Otovo, weersomstandigheden of andere redenen geven geen recht op schadevergoeding. Otovo kan u om aanvullende documentatie vragen om de claim te beoordelen.

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied en partijen

Deze voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Otovo BE B.V. ("Otovo") en de individuele Klant ("Klant") betreffende de aankoop en installatie van een compleet Zonne-energiesysteem, een Batterij en/of bijbehorende energieproducten, zoals nader gespecificeerd in de specifieke koopovereenkomst ("Overeenkomst"). Het Zonne-energiesysteem, de Batterij en andere bijbehorende energieproducten worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Producten". Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die specifiek voor het Zonne-energiesysteem, de Batterij of andere bijbehorende energieproducten gelden, zijn alleen relevant voor de Klant indien van toepassing volgens de Overeenkomst.

2. Privacy

Otovo verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire vereisten, en in overeenstemming met alle maatregelen die door de overheid worden ingevoerd. Zie ons privacy beleid op www.otovo.be/legal/privacy/ voor een meer gedetailleerde beschrijving van de manier waarop Otovo met persoonsgegevens omgaat.

3. Voorafgaand aan de installatie

3.1 Prijzen

3.1.1 Wat bepaalt de prijs?

1. De door Otovo aangeboden prijs is de definitieve prijs voor de Producten, mits de in deze Algemene Voorwaarden genoemde algemene prijsaannames geldig zijn en alle aannames en informatie over de eigendommen of gebouwen van de Klant juist zijn.


2. Indien de installatie niet voldoet aan onderstaande algemene prijsaannames, wordt de prijs van de Producten dienovereenkomstig verhoogd of verlaagd. Prijsverhogingen zullen gebaseerd zijn op objectieve en geldige redenen, zoals maar niet beperkt tot een effectieve kostenstijging voor Otovo. De Klant zal in kennis worden gesteld van en om goedkeuring worden gevraagd voor alle wijzigingen die resulteren in prijsaanpassingen van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.  De Klant kan de Overeenkomst kosteloos beëindigen binnen 14 dagen na kennisgeving van een prijsverhoging van meer dan 5% (behalve wanneer de wijziging het gevolg was van onvolledige, onjuiste of misleidende informatie van de Klant).


3.1.2 Wat is inbegrepen in de prijs?

1. Prijzen en toepasselijke vergoedingen zijn bepaald in de Overeenkomst. De prijzen en toepasselijke vergoedingen omvatten steeds de installatie van de Producten overeenkomstig de voorwaarden in de algemene prijsaannames, inclusief alle materialen, werkzaamheden, elektricien en indienstneming, tenzij in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.


2. De prijzen omvatten nooit vergoedingen of kosten in verband met plaatselijke eisen van de neteigenaars, wijziging van de elektriciteitsmeter of aanvragen voor bouwvergunningen indien dit door de lokale of nationale overheden wordt vereist.


3. Bezoeken ter plaatse vóór de installatiedatum worden niet uitgevoerd, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht door Otovo of de onderaannemers van Otovo die verantwoordelijk zijn voor het projectontwerp en gedetailleerde planning van de installatie.


4. Campagnes en/of kortingen kunnen niet worden gecombineerd of met terugwerkende kracht worden toegepast na de Contract Datum van de Overeenkomst.


3.1.3 Algemene prijsaannames

De prijzen voor de Producten zijn gebaseerd op een installatie uitgevoerd onder regelmatige en normale omstandigheden, met inbegrip van de volgende aannames:


1. Het Eigendom waar de Producten worden geïnstalleerd is klaar en beschikbaar voor installatie uiterlijk twee maanden na ondertekening van de Overeenkomst. Merk op dat de werkelijke installatiedatum later kan aanvangen dan deze datum waarop het Eigendom klaar en beschikbaar is, met name om redenen die aan de Klant kunnen worden toegeschreven.


2. Verborgen bekabeling, binnen of buiten, is niet in de prijs inbegrepen.


3. Bestaande kabelbuizen worden alleen gebruikt indien zij geschikt zijn voor de apparatuur die voor het project wordt gebruikt.


4. Het openbare distributienet en de bestaande elektrische installatie op het terrein van de Klant voldoen aan de geldende wettelijke vereisten en zijn van voldoende capaciteit en kwaliteit om de Producten zonder extra verbeteringen of aanpassingen te kunnen installeren en aan te sluiten.


5. De elektriciteitskast in het Eigendom van de Klant voldoet aan de huidige wettelijke eisen en heeft voldoende ruimte voor de installatie.


6. De hoofdzekering, het elektrisch circuit en het subcircuit zijn voldoende gedimensioneerd.


7. De installatie vindt plaats in hetzelfde gebouw als de voornaamste elektriciteitskast. Indien de installatie in een ander gebouw wordt uitgevoerd, kunnen er extra kosten ontstaan door de noodzaak van extra bekabeling en/of subcircuits.


8. De prijs van de Producten is gebaseerd op de aankoopkosten van materialen en diensten. Wijzigingen in de aankoopkosten van materialen en/of diensten die nodig zijn om de installatie van de Producten uit te voeren, kunnen leiden tot prijsaanpassingen, maar alleen in overeenstemming met Artikel 3.1.1. (dus enkel op basis van objectieve criteria en met een opzeggingsrecht van meer dan 5%).


Specifieke prijsaannames voor het Zonne-energiesysteem:


9. Voor de bekabeling van het dak naar de omvormer en/of de elektriciteitskast moet de meest praktische en kostenefficiënte route worden gevolgd, met een maximale totale kabellengte van 50 meter.


10. De omvormer wordt geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet in hetzelfde gebouw als het Zonne-energiesysteem, in dezelfde of een aangrenzende ruimte als de elektriciteitskast, met een maximale kabellengte van 10 meter.


11. Optionele componenten zoals optimizers en slimme meters zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.


12. De dakbedekking verkeert in een geschikte en ondoordringbare staat en heeft een stevige dak-onderconstructie die geschikt is voor de montage en bevestiging van de zonnepanelen. Indien het dak of het Eigendom in een zodanige staat verkeert dat de installatie van het Zonne-energiesysteem niet veilig kan worden uitgevoerd zonder ingrijpende herstel- of bouwwerkzaamheden heeft Otovo het recht het project zonder enige aansprakelijkheid af te breken en de gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.


13. De dakbedekking bestaat niet uit leisteen of glas. Dakbedekking van leisteen of glas kan afzonderlijk worden aangeboden en geprijsd, indien beschikbaar.


14. Installaties met ingelegde panelen, indien aangeboden, worden apart geprijsd en de prijs is inclusief het verwijderen van dakpannen en andere dakbedekking in het aangewezen paneelgebied. In geval van installatie op een nieuw dak moet het dak reeds voorzien zijn van panlatten die gemonteerd zijn. In ieder geval wordt het Zonne-energiesysteem geïntegreerd in het hellende dakvlak (hetzij boven op de eigenlijke dakbedekking en dus op dezelfde helling maar er rechtstreeks tegenaan of enkele centimeters erboven, hetzij ertussenin of ter vervanging en dus als dakbedekking zelf) of, in het geval van een plat dak, tot minder dan 1 meter boven de dakrand.


15. Installatie op speciale daken, zoals daken met asbesthoudende materialen, worden apart geprijsd. Otovo behoudt zich het recht voor om projecten op daken met asbesthoudende materialen zonder kosten voor Otovo te annuleren en af te breken.


Specifieke prijsaannames voor de Batterij:


16. De Batterij wordt geïnstalleerd en aangesloten in dezelfde of een aangrenzende ruimte als de voornaamste elektriciteitskast, met een maximale kabellengte van 10 meter.


17. Als de Batterij wordt aangesloten op een bestaand of nieuw geïnstalleerd Zonne-energiesysteem, wordt de Batterij in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de omvormer van het Zonne-energiesysteem, en is er geen extra hardware of wijziging van het Zonne-energiesysteem nodig om te functioneren.


18. De ruimte, waar de Batterij is geïnstalleerd, is geschikt en voldoet aan alle wettelijke voorschriften inzake ventilatie, brandveiligheid en dergelijke voorzieningen.


19. De muur of het oppervlak waar de Batterij wordt geplaatst, is voldoende gedimensioneerd om het gewicht van de Batterij te dragen. Structurele verstevigingen kunnen nodig zijn om de Batterij veilig te installeren, en dit kan extra kosten voor de Klant met zich meebrengen.

3.2 Kredietgoedkeuring

Otovo heeft het recht een kredietcontrole van de Klant uit te voeren via een gecertificeerde derde dienstverlener, en het aanbod is afhankelijk van de ontvangst van een solvabiliteitsbevestiging van deze gecertificeerde derde dienstverlener. Indien de kredietcontrole wijst op solvabiliteitsproblemen bij de Klant die een financieel risico voor Otovo inhouden, kan Otovo eisen dat de Klant de installatie vooraf betaalt of een zekerheid stelt voor de volledige betaling op de vervaldag.

3.3 Subsidies

Otovo is niet verantwoordelijk voor de toepassing of goedkeuring van nationale of lokale subsidie- of steunregelingen namens de Klant. De prijzen kunnen met inbegrip van subsidies of zonder subsidies worden vermeld. Bij Levering (zoals hieronder gedefinieerd) van de Producten is de Klant altijd de brutoprijs en exclusief deze subsidies (Prijs zonder subsidies) verschuldigd.

3.4 Door de Klant verstrekte informatie

1. De prijs voor de Producten is gebaseerd op de door de Klant aan Otovo verstrekte informatie. Door ondertekening van de offerte van Otovo bevestigt de Klant dat de verstrekte informatie correct is, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over de fysieke toestand van het dak, de dakbedekking, het elektriciteitsnet en de elektriciteitskast. Indien de verstrekte informatie onjuist of misleidend is, heeft Otovo het recht de prijzen en toepasselijke vergoedingen dienovereenkomstig aan te passen of het project af te breken zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter.


2. De Klant verstrekt Otovo en zijn partners alle relevante informatie voor de installatie van de Producten. Kostenverhogingen als gevolg van foutieve informatie van de Klant worden volledig aan de Klant gefactureerd. Gebrekkige informatie omvat, maar is niet beperkt tot, verkeerde of misleidende informatie over de technische staat van het Eigendom van de Klant.


3. Indien de Klant onjuiste informatie verstrekt, wordt de installatie van de Producten opnieuw geprijsd en voltooid.

3.5 Vergunningen en goedkeuringen

1. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen van de relevante overheden en/of regelgevende instanties voorafgaand aan de installatie van de Producten. Dergelijke goedkeuringen kunnen bestaan uit een vergunning voor een directe lijn, bouwvergunningen, overeenkomsten met de plaatselijke netwerkeigenaar voor de levering en aansluiting van elektriciteit of een overeenkomst voor de verkoop en aankoop van overtollige elektriciteit met de elektriciteitsleverancier van de Klant.

De Klant verleent alle nodige medewerking voor de tijdige aanmelding van het Zonne-energiesysteem en de Batterij bij de bevoegde elektriciteitsnetbeheerder en legt alle daartoe vereiste documenten over. De Klant verleent alle medewerking die nodig is om deze aanmelding binnen 30 dagen te voldoen of, indien in de toepasselijke wetgeving of door de netbeheerder een andere termijn is of wordt vastgesteld, binnen die termijn de aanmelding te doen plaatsvinden.


Otovo zal, met name via haar installatiepartners, bijstand verlenen bij het verkrijgen van de documenten voor een dergelijke kennisgeving.


Otovo, of een door hem aangewezen partij, verbindt zich evenwel tot het uitvoeren van een AREI-inspectie. De Klant zal te goeder trouw meewerken aan deze inspectie, toegang verlenen en alle vereiste documenten ter beschikking stellen.


2. Otovo is niet verantwoordelijk voor het bijstaan of uitvoeren van dergelijke kennisgevings- of vergunningsprocessen namens de Klant. Otovo behoudt zich het recht voor de Klant naar eigen goeddunken informatie te verstrekken ter ondersteuning van het vergunningsproces.

3.6 Selectie van de installateur

1. Otovo maakt gebruik van onderaannemers voor engineering, installatie en Levering van de Producten. De Klant stemt in met het gebruik van onderaannemers door Otovo om haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst na te komen.


2. Otovo selecteert haar installatiepartners en onderaannemers, rekening houdend met kosten, levertijden en andere factoren naar eigen goeddunken. De Klant aanvaardt dat de selectie van installatiepartners en onderaannemers voor engineering, installatie en levering van de Producten uitsluitend door Otovo wordt bepaald.

3.7 Project engineering

1. Het zijn de onderaannemers en Otovo’s installatiepartners die de engineering en planning van de installatie van de Producten uitvoeren, met inbegrip van de definitieve selectie van apparatuur en componenten, het elektrische en mechanische ontwerp. De projectengineering is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie, zoals het adres van het Eigendom, geüploade foto's en informatie over het dakbedekkingsmateriaal en het elektrische systeem.


2. Otovo’s installatiepartner bepaalt de geschiktheid van de door Otovo en de Klant voorgestelde plaatsing van het zonnepaneel, de omvormer en/of de Batterij, en kan de gewenste plaatsing zo nodig wijzigen om de installatie uit te voeren volgens de veiligheidseisen of de eisen of beperkingen van de lokale netwerkeigenaar.


3. De installateur kan wijzigingen in de geplande installatie van de Producten voorstellen om de gewenste prestaties te bereiken.


a) Met betrekking tot het Zonne-energiesysteem kunnen dergelijke wijzigingen bestaan uit het wijzigen van de paneelplaatsing, het wijzigen van het aantal panelen of het toevoegen van optimizers aan een of meer zonnepanelen. Otovo of de installatiepartner bepaalt voorafgaand aan de installatie de bruikbaarheid en/of plaatsing van de omvormer zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Otovo of de installatiepartner kan een wijziging van de specificatie van de omvormer voorstellen als dat nodig wordt geacht.


b) Met betrekking tot de Batterij bepaalt Otovo of de installatiepartner vóór de installatie de bruikbaarheid en/of plaatsing van de Batterij zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Otovo of de installatiepartner kan een wijziging van de specificatie van de Batterij voorstellen als dat nodig wordt geacht.


4. Wijzigingen in het voor de installatie geplande materiaal en de apparatuur kunnen plaatsvinden indien dit noodzakelijk is om redenen van toeleveringsketen, gebrek aan beschikbaarheid of ongeschiktheid van de oorspronkelijk voorgestelde apparatuur. Indien dergelijke wijzigingen een significante verandering van de tussen partijen overeengekomen hoofdkenmerken of het beoogde gebruik met zich meebrengen, mits de Klant dit gebruik vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Otovo heeft meegedeeld, zal Otovo de Klant hiervan tijdig en vóór de Levering in kennis stellen. Indien de Klant deze wijzigingen niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving betwist, worden deze wijzigingen geacht door de Klant te zijn aanvaard.


5. Otovo zal de Klant informeren indien de voor de installatie geplande zonnepanelen, omvormers of Batterij moeten worden gewijzigd.  Voor zover het type zonnepanelen, omvormer en/of Batterij in de Overeenkomst is gespecificeerd, behoeft een dergelijke wijziging de voorafgaande goedkeuring van de Klant, tenzij de wijzigingen ertoe leiden dat de Klant Producten met gelijkwaardige specificaties ontvangt. Een gebrek aan goedkeuring van de Klant kan leiden tot annulering van de Overeenkomst door Otovo.


6. De Klant zal in kennis worden gesteld van, en heeft het recht om elke wijziging die leidt tot prijsaanpassingen van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs af te wijzen.


7. De installateur plant de opstelling en installatie van de Producten binnen bepaalde veiligheidsbeperkingen. Met betrekking tot het Zonne-energiesysteem kunnen deze beperkingen er onder meer voor zorgen dat aan de eisen inzake wind- en sneeuwbelasting wordt voldaan, dat waar nodig sneeuwschermen kunnen worden aangebracht en dat het water efficiënt kan worden weggeleid. De Klant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van sneeuwschermen. Indien minstens 14 dagen voor het tijdstip van installatie aangevraagd, kunnen sneeuwschermen worden gemonteerd tegen een meerprijs, afhankelijk van de beschikbaarheid. Sneeuwschermen zijn niet inbegrepen in de offerteprijs.


8. Klanten die systeemindelingen wensen die buiten de door de installatiepartners vastgestelde veiligheidsparameters vallen, zullen dit schriftelijk moeten bevestigen, en de Klant is zich ervan bewust dat dit kan leiden tot verlies van garanties.

3.8 Installatiedatum en -duur

1. Otovo zal de Klant bij de ondertekening van de Overeenkomst een geschatte installatietijd en -duur meedelen.


2. De werkelijke installatiedatum of -data voor de Producten worden door de installateur vastgesteld tijdens de projectplanning en daarna aan de Klant meegedeeld. De installatiedatum(s) kan (kunnen) worden gewijzigd door omstandigheden waarop Otovo geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de timing van wettelijke goedkeuringen en beperkingen van de toeleveringsketen.


3. De installatie van het Zonne-energiesysteem, de zonnepanelen en de omvormers vergt normaliter 1-5 dagen werk, afhankelijk van de omvang van het project. Sommige installaties kunnen meer tijd vergen. Maar het volledige proces, inclusief het werk van de elektricien en de AREI-certificering, duurt doorgaans 3-5 weken. De duur van de installatieperiode hangt af van het seizoen, de weersomstandigheden, de grootte van het systeem en andere plaatselijke omstandigheden. Otovo is niet aansprakelijk voor een langere installatietijd dan verwacht.


4. De installatie van een Batterij vergt normaal gesproken 1-2 dagen werk, maar sommige installaties vergen meer tijd. Het volledige proces, inclusief het werk van de elektricien en de AREI-certificering, duurt doorgaans 3-5 weken. Otovo is niet aansprakelijk voor langer dan de verwachte installatietijd.


5. De installatie van de Producten kan in verschillende fasen worden uitgevoerd.

3.9 Upgrades en aanvullende bestellingen

1. Door de Klant gewenste upgrades of aanvullende bestellingen moeten ruim voor de installatie worden meegedeeld. Otovo behoudt zich het recht voor dergelijke upgrades of aanvullende bestellingen te weigeren indien de installatie reeds is gepland of indien beperkingen in de toeleveringsketen van Otovo dergelijke upgrades of bestellingen niet toelaten.


2. Verzoeken om upgrades of extra bestellingen die door Otovo worden aanvaard, kunnen leiden tot extra kosten die hieraan verbonden zijn en die eerst aan de Klant worden meegedeeld. De Klant heeft het recht deze extra kosten goed te keuren of de upgrade of aanvullende bestelling zonder kosten te annuleren. Een dergelijke annulering heeft geen invloed op de verantwoordelijkheid van de Klant voor de oorspronkelijk geplande aankoop.

4 Tijdens de installatie

4.1 Toegang tot het Eigendom van de Klant

1. De Klant zorgt ervoor dat Otovo en haar medewerkers (zoals installatiepartners, elektriciens en andere onderaannemers) onbelemmerde toegang hebben tot het terrein van de Klant met het oog op de installatie van de Producten.


2. Otovo en haar installatiepartners hebben voor de installatie van de Producten onbelemmerde toegang tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen.


3. De Klant zal alle verwijderbare obstakels verwijderen en zorgen voor sneeuwruiming en soortgelijke maatregelen die nodig zijn voor de toegang tot het terrein van de Klant en de uitvoering van de installatie.


a) Met betrekking tot de installatie van het Zonne-energiesysteem mogen er geen obstakels zijn die een gemakkelijke toegang tot het dak van de Klant beperken of bemoeilijken (zoals pergola's, wintertuinen en dergelijke) of tot de ruimte waar de omvormer zal worden geïnstalleerd.


b) Wat de installatie van de Batterij betreft, mogen er geen belemmeringen zijn die een gemakkelijke toegang tot de ruimte waar de Batterij zal worden geïnstalleerd, beperken of bemoeilijken.


4. Kostenverhogingen als gevolg van beperkingen van de toegang tot het Eigendom van de Klant, elektriciteit of water zullen volledig aan de Klant worden gefactureerd, tegen de werkelijke kosten.

4.2 Geen interferentie

1. De Klant moet ervoor zorgen dat geen bezoekers, familieleden of huisdieren het installatiepersoneel hinderen of toegang hebben tot de delen van het terrein waar de installatie plaatsvindt.


2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Otovo of haar installatiepartners mag geen enkel onderdeel van het werk of de installatie door de Klant zelf of door enige aannemers met wie de Klant afzonderlijk contracteert, op eigen initiatief van de Klant, worden uitgevoerd.


3. Otovo biedt geen vergoeding of korting aan de Klant voor werkzaamheden die de Klant op eigen initiatief uitvoert of laat uitvoeren. Dergelijke werkzaamheden hebben het verlies van alle garanties in verband met de Producten tot gevolg.


4. De Klant zal geen preventieve onderhoudsfuncties die automatisch op de Batterij worden uitgevoerd, hinderen of uitschakelen.

4.3 Aanpassingen en configuratie

Otovo streeft ernaar de noodzaak van wijzigingen vóór de installatie vast te stellen, maar tijdens de installatiewerkzaamheden kunnen zich soms wijzigingen in het materiaal en de apparatuur voordoen wanneer dat noodzakelijk is om ter plaatse wijzigingen in de installatie aan te brengen. De bepalingen in paragraaf 3.7 (Project Engineering) zijn ook van toepassing op wijzigingen tijdens de installatie.


5 Na de installatie

5.1 Levering en indienstname

1. "Levering" betekent:


a) met betrekking tot het Zonne-energiesysteem, dat alle apparatuur met betrekking tot het Zonne-energiesysteem correct en functioneel is geïnstalleerd en getest; en


b) met betrekking tot de Batterij, dat alle uitrusting met betrekking tot de Batterij correct en functioneel geïnstalleerd en getest is.


2. De Levering van het Zonne-energiesysteem en de Levering van de Batterij, indien van toepassing, zullen vaak niet tegelijkertijd plaatsvinden.


3. De Klant is er verantwoordelijk voor dat het elektriciteitsnet ter plaatse bij de Levering van de Producten van stroom wordt voorzien.


4. De Klant zal Otovo zo spoedig mogelijk en zonder onnodige vertraging informeren indien hij de Producten niet in ontvangst neemt.


5. "Indienstname" betekent:

a) met betrekking tot het Zonne-energiesysteem, het opstarten van de elektriciteitsproductie onder normale omstandigheden, na een positief en volledig AREI-certificaat; en


b) met betrekking tot de Batterij, het opstarten van het laden en ontladen van de Batterij onder normale omstandigheden, na een positief en volledig AREI-certificaat.


6. De indienstname van het Zonne-energiesysteem en de indienstname van de Batterij, indien van toepassing, zullen vaak niet tegelijkertijd plaatsvinden.


7. In sommige gevallen zal de indienstname van de Producten niet gelijktijdig met de Levering van de Producten kunnen plaatsvinden als gevolg van een mogelijke vertraging bij de verificatie van de verlening van de nodige vergunningen (met dien verstande evenwel dat voor een typisch Zonne-energiesysteem op het dak of een Batterij in principe geen specifieke vergunningen vereist zijn) of vertragingen als gevolg van en/of bijkomende vragen of herinspecties vereist door de netbeheerder(s) en/of de AREI-inspecteur(s). Otovo is niet verantwoordelijk voor dergelijke vertragingen bij de ingebruikname van de Producten.


8. Sommige netbeheerders eisen dat de elektriciteitsmeter van de Klant wordt gewijzigd voordat de Producten in gebruik worden genomen. De netwerkeigenaar is als enige verantwoordelijk voor dit proces, en Otovo is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de stroomproductie van het Zonne-energiesysteem en/of het gebruik van de Batterij als gevolg van het wijzigen van de elektriciteitsmeter door de netwerkeigenaar.


9. Otovo of Otovo’s installatiepartner helpt bij de ingebruikname van de Producten na Levering.

5.2 Documentatie en voltooiing

1. Otovo verstrekt de Klant documentatie over de Producten. De documentatie wordt elektronisch verstrekt en omvat productinformatiebladen en gebruikershandleidingen.


2. De conformiteitsdocumentatie wordt geleverd door de Otovo’s installatiepartners. Otovo stuurt de conformiteitsdocumentatie naar de Klant.


3. "Voltooiing" van de installatie van de Producten betekent wanneer de indienstname heeft plaatsgevonden en alle documentatie aanwezig is. De Klant aanvaardt dat de Producten zijn voltooid wanneer de indienstname en documentatie zijn uitgevoerd.


4. De Voltooiing van het Zonne-energiesysteem en de Voltooiing van de Batterij, indien van toepassing, zullen vaak niet tegelijkertijd plaatsvinden.

5.3 Facturering en betaling

1. Otovo stuurt de Klant bij de Levering van het Zonne-energiesysteem een factuur voor het Zonne-energiesysteem.


2. Otovo stuurt de Klant bij de Levering van de Batterij een factuur voor de Batterij.


3. De Klant betaalt binnen 10 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. In geval van achterstallige betaling is de Klant een laattijdigheidsinterest verschuldigd overeenkomstig de geldende wetgeving inzake achterstallige betalingen.


4. De Voltooiing van de Producten kan om bovengenoemde redenen plaatsvinden na facturering door Otovo; in dergelijke gevallen dient de factuur volledig te worden betaald binnen de gestelde betalingstermijn. Merk op dat de betalingsdatum kan liggen vóór de indienstname en Voltooiing van de Producten.


5. Otovo kan eisen dat de installatie geheel of gedeeltelijk wordt betaald voordat met de installatie wordt begonnen. Klanten met een financiering dienen Otovo te informeren indien deze financiering wordt geweigerd.

5.4 Gegevens en toezicht

1. Aansluiting van de Producten op het internet vereist dat de Klant WiFi-dekking beschikbaar heeft waar de omvormer en/of Batterij is geïnstalleerd en dat de WiFi-netwerknaam en het desbetreffende wachtwoord tijdens de installatie aan de installateur ter beschikking worden gesteld.


2. In gevallen waarin onvoldoende WiFi-dekking en signaalkwaliteit beschikbaar is, is de Klant verantwoordelijk voor het waarborgen en uitvoeren van de internetverbinding van de Producten. Merk op dat niet alle omvormers of batterijen in staat zijn om op een andere manier dan via WiFi verbinding te maken met het internet.


3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de internetverbinding werkt en dat de omvormer(s) en/of de Batterij met het juiste wachtwoord zijn geconfigureerd. Otovo of Otovo’s installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de internetverbinding.


4. Otovo helpt de Klant bij het registreren van de Producten op het internetportaal van de betreffende fabrikant. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van de gegevens op het portaal van de fabrikant is onderworpen aan de voorwaarden die door de desbetreffende fabrikant zijn vastgesteld, en is uitsluitend een zaak tussen de fabrikant en de Klant. Indien de Klant niet wenst dat de Producten op het internetportaal van de fabrikant worden geregistreerd, dient hij dit uitdrukkelijk te melden.


5. Otovo heeft het recht naar eigen goeddunken productie- en/of oplaadgegevens van de Producten te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. Zie ons privacy beleid op www.otovo.be/legal/privacy/ voor een meer gedetailleerde beschrijving van hoe Otovo met persoonsgegevens omgaat.


6. Klanten kunnen de Otovo App of Otovo My Page, indien beschikbaar, gebruiken om productiegegevens van het  Zonne-energiesysteem in te kijken. De beschikbaarheid van gegevens in de Otovo App of Otovo My Page vereist dat alle internetverbindingen werken zoals bedoeld en dat het Zonne-energiesysteem volgens de verstrekte specificaties is geconfigureerd naar het portaal van de omvormerfabrikant. Otovo garandeert niet dat de gegevensintegratie met het omvormerportaal te allen tijde werkt. De Klant begrijpt dat de gegevensintegratie, de Otovo App en Otovo My Page te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd of geannuleerd om gerechtvaardigde redenen. Indien mogelijk zal Otovo de Klant hiervan echter vooraf in kennis stellen.


7. De Klant geeft Otovo het recht de Producten, met inbegrip van het adres van de installatie, te registreren op het internetportaal van de desbetreffende fabrikant en de in het internetportaal beschikbare gegevens voor de installatie van de Klant te raadplegen, te downloaden en op te slaan. De Klant geeft de betreffende fabrikant tevens het recht de in het internetportaal beschikbare gegevens met Otovo te delen.


8. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het monitoring portaal van een reeds bestaand Zonne-energiesysteem beschikbaar, toegankelijk en compatibel is met de Batterij.


9. Een Zonne-energiesysteem dat met optimizers wordt verkocht, omvat geen prestatiebewaking op paneelniveau.

5.5 Kennisgeving aan de verzekeringsmaatschappij van de Klant

De Klant is verantwoordelijk voor de kennisgeving aan de verzekeringsmaatschappij van de installatie van het Zonne-energiesysteem op zijn Eigendom.

5.6 Systeemvoorwaarden

1. Het Zonne-energiesysteem is in evenwicht tussen het nominale DC-vermogen van de zonnepanelen en het AC-vermogen van de omvormer.


2. De in de Overeenkomst vermelde grootte en het vermogen van het Zonne-energiesysteem hebben betrekking op het nominale gelijkstroomvermogen van de zonnepanelen.


3. De installateur zal als onderdeel van de projectering van het Zonne-energiesysteem de optimale omvormer voor het project beoordelen. Aangezien de meeste omvormers efficiënter zijn bij hoog gebruik, zal de omvormer in veel gevallen iets lager worden gedimensioneerd dan het nominale DC-vermogen van alle zonnepanelen samen. Dit wordt gedaan om de jaarlijkse energieopbrengst van het systeem te optimaliseren, en kan resulteren in piekafname van het vermogen van het Zonne-energiesysteem op bijzonder zonnige dagen.


4. De in de Overeenkomst vermelde grootte en vermogen van de Batterij heeft betrekking op de Maximaal Bruikbare Energie van de Batterij.


5. Lawaai van de Producten kan ontstaan door koelventilatoren en/of schakelcomponenten in omvormers voor zonne-energie of in elektrische en elektronische circuits.

5,7 Verkoop van overtollige energie

De Klant is de eigenaar van de door het Zonne-energiesysteem geproduceerde en/of in de Batterij opgeslagen stroom. De Klant is de enige partij die recht heeft op alle inkomsten uit deze geïnjecteerde elektriciteit en is vrij om met een koper van zijn eigen keuze een contract voor deze geïnjecteerde elektriciteit te sluiten.  Otovo heeft geen recht op dergelijke overtollige elektriciteit en is evenmin verantwoordelijk voor de verkoop van overtollige elektriciteit.

5.8 Marketing en sociale media

De Klant verleent Otovo het recht om beelden van het Eigendom van de Klant, de Producten en het installatieproces vrij te gebruiken bij marketinginspanningen, met inbegrip van sociale media en verdiende media-aandacht.

6 Garanties

6.1 Garanties voor installatiewerkzaamheden

1. Otovo verleent 2 jaar garantie op het werk dat door Otovo of Otovo’s installatiepartners bij de installatie van de Producten is uitgevoerd.


2. Schade veroorzaakt door Otovo of Otovo’s installatiepartners die zich binnen de garantietermijn manifesteert, wordt hersteld en/of vergoed volgens deze voorwaarden.


3. De Klant is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen nadat schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, Otovo in kennis stellen van de schade. De Klant zal zich naar beste vermogen inspannen om de gevolgen van de schade zoveel mogelijk te beperken. Indien de Klant Otovo niet binnen een redelijke termijn op de hoogte stelt, vervalt de installatiegarantie.


4. De garantieperiode gaat in bij de Levering van de Producten.


5. Alle door de Klant of een derde uitgevoerde werkzaamheden die de door Otovo of Otovo’s installatiepartner uitgevoerde werkzaamheden tijdens de installatiegarantieperiode verstoren, hebben tot gevolg dat de garantie vervalt.

6.2 Productgaranties

1. Otovo verleent 2 jaar productgarantie op de zonnepanelen, omvormers, montagekits, kabels die bij de installatie van de Producten worden gebruikt.


2. Gedurende de garantieperiode garandeert Otovo dat de bovengenoemde Producten functioneren zoals bedoeld en vrij zijn van fabricagefouten.


3. Elk defect of slecht functionerend onderdeel van de Producten tijdens de garantieperiode wordt vervangen of gerepareerd zoals overeengekomen tussen Otovo en de Klant. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding voor defecte of slecht functionerende onderdelen, met inbegrip van schadevergoeding voor verlies van energieproductie tijdens de periode van defect, vervanging of reparatie.


4. De door Otovo gegeven productgarantie dekt alleen de directe en noodzakelijke kosten die nodig zijn voor de reparatie of vervanging van het defecte of slecht functionerende product.


5. Cosmetische veranderingen of kleine beschadigingen die de veilige werking van het Product niet beïnvloeden en die door Otovo of Otovo’s installatiepartners in verband met de reparatie of vervanging van Producten onder deze garantie worden veroorzaakt, worden niet gerepareerd of vergoed.


6. De Klant is verantwoordelijk voor de door Otovo gemaakte directe kosten in geval van een onterechte garantieclaim van de Klant.


7. De garantieperiode gaat in bij de Levering van de Producten.


8. Alle werkzaamheden aan of ingrepen in de Producten door de Klant of een derde tijdens de garantieperiode van het product hebben tot gevolg dat de garantie vervalt.


9. Elke productgarantie die verder gaat dan de productgarantie van Otovo die rechtstreeks door de fabrikant wordt gegeven, is een zaak tussen de Klant en de fabrikant. Voor dergelijke uitgebreide garanties kan het nodig zijn dat de Klant de Producten volgens de procedures van de fabrikant registreert.

6.3 Prestatiegaranties

1. Otovo geeft geen andere garanties op de prestaties van de Producten dan die welke in dit hoofdstuk worden beschreven.


2. Elke prestatiegarantie die rechtstreeks door de fabrikant wordt gegeven is een zaak tussen de Klant en de fabrikant. Merk op dat dergelijke prestatiegaranties kunnen vereisen dat de Klant de Producten registreert volgens de procedures van de fabrikant.


Prestatiegaranties met betrekking tot het Zonne-energiesysteem:


3. Otovo garandeert dat het Zonne-energiesysteem het nominale DC-systeemvermogen heeft zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, maar geeft geen garanties voor energieproductie tenzij specifiek anders vermeld.


4. De door Otovo opgegeven geschatte energieproductie is gebaseerd op het systeemvermogen en de beschikbare databases voor zonne-isolatie, klimaatgegevens en details over de installatieplaats. De werkelijke energieproductie zal in de loop der tijd variëren en kan worden beïnvloed door plaatselijke weersvariaties, schaduw van vegetatie, naburige gebouwen of kenmerken van de locatie. In de raming wordt geen rekening gehouden met schaduw van gebouwkenmerken, nabijgelegen gebouwen, vegetatie of dergelijke.


5. Alle onderdelen van het Zonne-energiesysteem zijn onderhevig aan slijtage, hetgeen na verloop van tijd kan leiden tot esthetische veranderingen en/of verminderde energieprestaties en -productie. Dergelijke esthetische veranderingen en/of verminderde energieproductie als gevolg van normaal gebruik en/of veroudering moeten worden verwacht en vallen niet onder de prestatiegaranties.


Prestatiegaranties met betrekking tot de Batterij:


6. Otovo garandeert dat de Batterij de maximale bruikbare energiecapaciteit heeft zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.


7. Elke Batterij is onderhevig aan slijtage, hetgeen kan leiden tot esthetische veranderingen en/of natuurlijke degradatie van de capaciteit na verloop van tijd en bij gebruik. Vermindering van de capaciteit volgens door de fabrikant verstrekte gegevens moet worden verwacht.


8. Verminderde capaciteit van de Batterij onder de Maximaal Bruikbare Energie (zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst) als gevolg van normaal gebruik, veroudering en/of degradatie wordt op zichzelf niet beschouwd als een defect of storing. Verminderde capaciteit kan alleen als een gebrek of defect worden gezien als de capaciteit aanzienlijk lager is dan wat normaal is voor een Batterij met dezelfde leeftijd en hetzelfde gebruik, volgens gegevens van de fabrikant.

6.4 Vervallen garantie

1. Om van de garanties te kunnen profiteren, zal de Klant de Producten gebruiken zoals een normaal, zorgvuldig en vooruitziend persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden. De Klant zal eventuele foutmeldingen in acht nemen en daarnaar handelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onmiddellijk uitschakelen van het betreffende onderdeel indien dit wordt voorgeschreven of indien de fabrikant of Otovo daarom verzoekt. Schade die aan de Producten of hun omgeving wordt veroorzaakt door kwaadwillig gebruik, nalatigheid of het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud valt niet onder de garanties.


2. De Klant zal voorts het noodzakelijke preventieve onderhoud van de Producten verrichten.


a) Met betrekking tot het Zonne-energiesysteem omvat dergelijk preventief onderhoud onder meer het verwijderen van puin op de zonnepanelen, het goed reinigen van de zonnepanelen in geval van extreem stof of zand, het verwijderen van ijsafzetting of het verwijderen van overtollige sneeuw op de zonnepanelen. Voorts verricht de Klant preventief onderhoud aan elementen op het terrein die de veiligheid, de werking of het effect van het Zonne-energiesysteem kunnen beïnvloeden of bedreigen (bijvoorbeeld het snoeien van heggen of bomen en het verwijderen van vuil of stof rond de zonnepanelen).


b) Met betrekking tot de Batterij kan dergelijk preventief onderhoud automatische en/of geplande laad- en ontlaadcycli omvatten. Het verstoren of uitschakelen van dergelijke preventieve onderhoudsfuncties die automatisch op de Batterij worden uitgevoerd, kan de garanties doen vervallen.


3. Om van de garanties te kunnen profiteren, moet elk gebruik van de Producten in overeenstemming zijn met de door de fabrikant verstrekte richtlijnen.


a) Wat de Batterij betreft, kan overmatig of veelvuldig gebruik van de Batterij de garantie doen vervallen.

7 Schadevergoeding en schadeloosstelling

7.1 Schadevergoeding

7.1.1 Schade aan eigendommen van de Klant

1. Otovo verbindt zich ertoe tijdens de installatie van de Producten rekening te houden met de eigendommen en algemene bezittingen van de Klant. Otovo verplicht zich tot vergoeding van schade veroorzaakt door nalatigheid van Otovo, Otovo’s installatiepartners of onderaannemers.


2. Kleine beschadigingen aan het Eigendom van de Klant als gevolg van normale installatiewerkzaamheden worden niet beschouwd als schade aan het Eigendom van de Klant. Dergelijke kleine beschadigingen zijn bijvoorbeeld gebroken dakpannen, deuken of krassen in de dakbedekking, penetratie van spanten door spijkers of schroeven en/of veranderingen in de water- of sneeuw voerende eigenschappen.


3. Indien het dak van de Klant is voorzien van dakpanelen, bestaat er tijdens de installatie van het Zonne-energiesysteem een risico op deuken, en daarmee op verlies van productgarantie. Otovo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies van garantie of deuken in dakpanelen.


4. De Klant is verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw bij de aankoop van een Zonne-energiesysteem.


7.1.2 Schade aan openbare eigendommen of eigendommen van

Otovo is niet verantwoordelijk voor schade die door de Producten wordt toegebracht aan openbare eigendommen of eigendommen van derden of de gevolgen daarvan, tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijke of grove fouten of grove nalatigheid van Otovo of Otovo’s installatiepartners.


7.1.3 Beperkte aansprakelijkheid

1. Otovo of haar installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van de Klant die is veroorzaakt door nalatigheid van de Klant of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden.


2. Otovo en haar installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor letsel veroorzaakt door onbevoegde toegang tot de installatieplaats of gebieden waar de installatie wordt uitgevoerd.

7.2 Reparatie van schade

1. Schade of gebreken aan de Producten veroorzaakt door Otovo of Otovo’s installatiepartners en onderaannemers, waarvoor Otovo verantwoordelijk is, tijdens de installatie van de Producten of andere werkzaamheden die krachtens deze Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd, zullen worden hersteld of vervangen zoals overeengekomen tussen Otovo en de Klant.


2. De Klant dient Otovo in geval van schade of gebreken zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 kalenderdagen nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt door de Klant in kennis te stellen. Otovo is niet verantwoordelijk voor reparatie of vervanging van schade aan de Producten die niet tijdig aan Otovo is gemeld.


3. Otovo verbindt zich ertoe dergelijke defecte apparatuur in of schade aan de Producten die door Otovo of installatiepartners tijdens de installatie is veroorzaakt en waarvoor Otovo verantwoordelijk is, zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn na kennisgeving door de Klant aan Otovo te herstellen of te vervangen.

7.3 Compensatie

7.3.1 Directe verliezen

1. Otovo is in elk geval alleen aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van de vertraagde levering van en gebreken aan de Producten. Onder directe schade wordt verstaan noodzakelijke en gedocumenteerde extra kosten die de Klant maakt als rechtstreeks gevolg van het gebrek of de vertraagde Levering.


2. Otovo is niet aansprakelijk voor directe schade indien de tekortkoming of vertraging te wijten is aan omstandigheden waarover Otovo redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan Otovo redelijkerwijs niet had kunnen verwachten dat zij de gevolgen zou vermijden of ondervangen.


3. Niets in deze Algemene Voorwaarden wordt geacht enig wettelijk recht te beperken dat de Klant toekomt volgens het toepasselijke en dwingende Belgische recht, zoals hetgeen is bepaald in de artikelen 1641 tot en met 1649 en 1701/1 tot en met 1701/19 van het (oud) Burgerlijk Wetboek.


7.3.2 Indirecte verliezen

Otovo is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn voor gebruik zoals verwacht.


7.3.4 Productieverlies

Verlies van productie of functionaliteit kan optreden in geval van stilstand of storing van de Producten of in geval van stroomuitval of fouten in het elektriciteitsnet. Otovo is niet verantwoordelijk voor het compenseren van de Klant voor productieverlies dat buiten de redelijke controle van Otovo valt, met inbegrip van fouten die door het openbare en/of lokale net worden veroorzaakt.

7.4 Disclaimer

1. De Producten zijn niet de primaire elektriciteitsbron van de Klant. Otovo is daarom niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door stroomuitval. Wanneer de stroom van het elektriciteitsnet wegvalt, is Otovo verplicht het Zonne-energiesysteem uit te schakelen. Als de netspanning wegvalt, moet Otovo de Batterij uitschakelen, tenzij de Klant speciale elektrische voorzieningen heeft getroffen om de Batterij ook bij stroomuitval te kunnen blijven gebruiken.


2. Werkzaamheden aan de Producten mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Otovo is daarom niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door onder meer reparaties en onderhoud door onbevoegd personeel.

8 Beëindiging en geschillen

8.1 Beëindiging

8.1.1 Annulering en beëindiging door de Klant

1. De Klant kan de Overeenkomst zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter kosteloos annuleren binnen 14 dagen na de Contractdatum (zoals vermeld in de Overeenkomst).


2. In geval van een prijsverhoging van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs kan de Klant de Overeenkomst kosteloos en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter ontbinden binnen 14 dagen nadat deze prijsverhoging door Otovo of Otovo’s installatiepartners aan de Klant is meegedeeld.


3. Na 14 dagen na de Contractdatum, maar vóór aanvang van de installatie, kan de Klant de installatie beëindigen tegen betaling van een annuleringsvergoeding van 600 euro. Deze annuleringsvergoeding vertegenwoordigt en vergoedt de door Otovo vóór de annulering door de Klant gemaakte voorbereidingskosten.


4. Annulering of beëindiging door de Klant dient schriftelijk te geschieden middels het annuleringsformulier van Otovo dat op verzoek wordt verstrekt.


5. Indien de Klant de Overeenkomst na de overeengekomen aanvangsdatum beëindigt, zal de Klant alle gedocumenteerde kosten van de door Otovo, Otovo’s installatiepartners of onderaannemers uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen voor zijn rekening nemen.


6. Onvoldoende financiering voor de Klant heeft geen invloed op het recht van Otovo op annuleringskosten.


7. Niets in artikel 8.1 wordt geacht enig beëindigingsrecht van de Klant op grond van de toepasselijke en dwingende consumentenwetgeving van België te beperken.


8.1.2 Annulering en beëindiging door Otovo

1. Otovo kan de installatie annuleren en de Overeenkomst beëindigen zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter en zonder kosten voor Otovo, indien de Klant niet binnen 30 dagen na de ondertekening van de Overeenkomst aan Otovo of Otovo’s installatiepartners de nodige informatie heeft verstrekt voor de uitvoering van de installatie. In dat geval kan Otovo de Klant een vergoeding van 600 euro in rekening brengen.


2. Otovo kan de installatie annuleren en de Overeenkomst beëindigen zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank of tribunaal en zonder kosten voor Otovo indien de installatie niet kan worden voltooid als gevolg van omstandigheden waarop Otovo redelijkerwijs geen invloed heeft - zoals het ontbreken van goedkeuring van de plaatselijke overheden of wijzigingen in de nationale regelgeving.


3. Otovo kan de installatie annuleren en de Overeenkomst beëindigen zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter en zonder kosten voor Otovo, indien de installatie niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd als gevolg van vertragingen veroorzaakt door de Klant of door derden die door de Klant zijn gecontracteerd - zoals het niet gereed zijn van het Eigendom, gebrek aan elektriciteit ter plaatse, en dergelijke.


4. Otovo kan zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter en zonder kosten voor Otovo de installatie annuleren en de Overeenkomst beëindigen wegens verkeerde informatie die door de Klant aan Otovo of Otovo’s installatiepartners is verstrekt, in welk geval de Klant alle gedocumenteerde kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden en de geleverde materialen door Otovo, Otovo’s installatiepartners of onderaannemers voor zijn rekening neemt.


5. Otovo kan de installatie annuleren en de Overeenkomst beëindigen zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank of tribunaal en zonder kosten voor Otovo wegens plaatselijke omstandigheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de staat van het dak, belemmerde toegang tot het eigendom en niet-conformiteit van de elektrische installatie) die de installatie aanzienlijk bemoeilijken of die kunnen leiden tot aanzienlijk hogere kosten.


6. Otovo kan de Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter en zonder kosten voor Otovo vertragen of opzeggen wegens beperkingen in de toeleveringsketen, zoals tekorten of vertragingen bij de Levering van materialen, gebrek aan capaciteit in de waardeketen, of wegens hogere kosten bij de aankoop van materialen of diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

8.2 Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Geschillen tussen de Klant en Otovo dienen in der minne te worden geschikt. Indien dit niet mogelijk is, kan elk der partijen het geschil aan de gewone rechter voorleggen. Voor zover wettelijk toegestaan wordt de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen over rechten en plichten uit hoofde van deze koopovereenkomst bepaald overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. In elk geval heeft de Klant het recht om elk geschil betreffende rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst voor te leggen aan de rechtbanken van Brussel.