HUUROVEREENKOMST ZONNE-ENERGIESYSTEEM

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Aard van de Overeenkomst

Dit is een huurovereenkomst en moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De Algemene Voorwaarden, samen met Bijlage A, Bijlage B en Bijlage C en de Afdeling Bijzondere Voorwaarden, worden beschouwd als de volledige overeenkomst die de voorwaarden van de huur vastlegt (de "Overeenkomst").

De Klant verklaart dat hij de enige titelhouder van het Eigendom is of daartoe gemachtigd is en de volledige bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst te ondertekenen in naam en als vertegenwoordiger van alle andere titelhouders van het Eigendom.

2. Duur

Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt op de Einddatum, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 25 en 26 hieronder.

3. Voorwerp van de Overeenkomst

3.1

Het Zonne-energiesysteem wordt door EDEA geleverd onder de voorwaarden van de Overeenkomst en wordt door de Installatiepartner, zoals beschreven in artikel 9 hieronder, na het verzoek van Klant in het Eigendom geïnstalleerd, uitsluitend met het oog op het verlenen van het gebruiksrecht van het Zonne-energiesysteem aan Klant.

3.2

EDEA is de eigenaar van het Zonne-energiesysteem. Otovo BE B.V., met zetel te Koning Albert II-laan 4, 1000 Brussel, België en ondernemingsnummer 0793.357.654 ("Otovo") is voor de toepassing van deze Overeenkomst een dienstverlener van EDEA, die namens EDEA optreedt en een selectie van operationele en administratieve diensten uitvoert, zoals verkoop, installatie, onderhoud & ondersteuning namens EDEA. De diensten "Otovo App" en "Otovo my page" zullen rechtstreeks door Otovo namens haarzelf worden geleverd en zullen daarom afzonderlijk onder haar eigen voorwaarden worden geregeld. Met betrekking tot deze Overeenkomst staat het EDEA te allen tijde vrij om deze diensten zelf te leveren of deze bij een andere leverancier dan Otovo te verwerven.

3.3

Indien de Klant meer dan één natuurlijke persoon is, zijn alle individuele ondertekenaars van deze Overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor de in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

4. PRIJS

4.1

De door EDEA aangeboden Maandelijkse Huurprijs in de sectie Bijzondere Voorwaarden, onder voorbehoud van wijzigingen in de Consumentenprijsindex, zal de definitieve maandelijkse prijs zijn voor de huur van het Zonne-energiesysteem, op voorwaarde dat de algemene prijsassumpties vermeld in artikel 4.7 van deze Overeenkomst geldig zijn en dat alle assumpties of informatie die over het Eigendom wordt verstrekt, juist is.

4.2

Indien de installatie van het Zonne-energiesysteem niet voldoet aan de algemene prijsassumpties, zal de huurprijs dienovereenkomstig worden verhoogd of verlaagd, doch uitsluitend onder de hierna vermelde voorwaarden:

a) De Klant wordt vooraf van dergelijke wijzigingen in kennis gesteld.

b) De Klant is slechts verplicht een prijsverhoging van 5% te aanvaarden, wanneer de in 4.7. vermelde prijsassumpties tot kostenstijging voor Otovo zouden leiden;

c) Indien de in 4.7 genoemde prijsassumpties tot kostenstijgingen van meer dan 5% leiden, heeft de Klant altijd de mogelijkheid om (i) op te zeggen of (ii) een verhoging van de Prijs te accepteren met het door Otovo aangetoonde kostenbedrag.

4.3

De prijzen en vergoedingen die in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden worden vermeld, omvatten altijd de huur van een volledig Zonne-energiesysteem dat de voorwaarden in de algemene prijsassumpties weerspiegelt, inclusief alle materiaal, werk, elektricien en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld in de Algemene Voorwaarden.

4.4

De prijzen en vergoedingen die in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden worden vermeld, omvatten nooit de vergoedingen of kosten in verband met de lokale vereisten van de netbeheerder in overeenstemming met de geldende wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vervanging van de elektriciteitsmeter, indien dit door de lokale, regionale of nationale autoriteiten wordt vereist.

4.5

Bezoeken ter plaatse vóór de installatiedatum worden niet uitgevoerd, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht door EDEA, Otovo of onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de projectering en gedetailleerde planning van de installatie.

4.6

Campagnes en kortingen kunnen niet worden gecombineerd of met terugwerkende kracht worden toegepast na de Contractdatum. Projecten verkocht met optimizers omvatten geen prestatiemonitoring op paneelniveau.

4.7

Prijsvoorwaarden

De prijzen en vergoedingen die in de sectie Bijzondere Voorwaarden worden vermeld, zijn gebaseerd op een installatie die onder gewone en normale omstandigheden wordt uitgevoerd, met inbegrip van alle volgende veronderstellingen:

a) Het Eigendom waar het Zonne-energiesysteem moet worden geïnstalleerd is klaar en beschikbaar voor de installatie uiterlijk twee maanden na de Contractdatum. Merk op dat de werkelijke installatiedatum later kan beginnen dan deze datum waarop het Eigendom klaar en beschikbaar is, met name om redenen die aan de Klant kunnen worden toegeschreven.

b) De omvormer wordt geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet in hetzelfde gebouw als het Zonne-energiesysteem, in dezelfde of een aangrenzende ruimte als de elektriciteitskast of het elektrische circuit, met een maximale kabellengte van 10 meter.

c) Verborgen bekabeling, binnen of buiten, is niet inbegrepen in de Prijs.

d) Het gebruik van optimizers is niet inbegrepen in de Prijs, tenzij anders gespecificeerd.

e) Bestaande kabelbuizen worden alleen gebruikt als dat handig en geschikt is voor de apparatuur die voor het project wordt gebruikt.

f) Het openbare net en het net van het Eigendom voldoen aan de huidige wettelijke vereisten en zijn van voldoende capaciteit en kwaliteit om het Zonne-energiesysteem zonder bijkomende verbeteringen of aanpassingen te kunnen aansluiten.

g) De elektriciteitskast is in overeenstemming met de huidige regulatoire voorschriften en biedt voldoende ruimte.

h) De hoofdzekering, het elektrische circuit en het subcircuit zijn voldoende gedimensioneerd.

i) De installatie vindt plaats in hetzelfde gebouw als de elektrische hoofdkast. Als de installatie in een ander gebouw wordt uitgevoerd, kunnen er extra kosten ontstaan door de noodzaak van extra bekabeling en/of subcircuits.

j) De dakbedekking is in een geschikte en ondoordringbare staat en heeft een stevige dakonderconstructie die geschikt is voor de montage en bevestiging van de zonnepanelen. Indien het dak of het Eigendom zich in een zodanige staat bevindt dat de installatie van het Zonne-energiesysteem niet veilig kan worden uitgevoerd zonder ingrijpende reparaties of structurele werkzaamheden aan de dakbedekking en/of de onderconstructie, heeft EDEA het recht het project af te breken, de Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid en voorafgaande tussenkomst van een rechter. In dit geval behoudt EDEA zich het recht voor de Klant de gemaakte kosten in rekening te brengen.

k) Andere dakbedekkingen dan die welke als optie op de website worden aangeboden, kunnen afzonderlijk worden aangeboden en geprijsd, indien beschikbaar.

l) Installaties met ingelegde panelen, indien aangeboden, worden apart geprijsd en de prijs omvat het verwijderen van dakpannen en andere dakbedekking in het aangewezen paneelgebied. In geval van installatie op een nieuw dak moet de panlatten reeds zijn aangebracht en gemonteerd op het dak. In ieder geval wordt het Zonne-energiesysteem geïntegreerd in het hellende dakvlak (hetzij bovenop de eigenlijke dakbedekking en dus op dezelfde helling maar ertegenaan of enkele centimeters erboven of ertussenin of als vervanging en dus als dakbedekking zelf) of, in het geval van een plat dak, tot minder dan 1 meter boven de dakrand.

m) Speciale dakbedekkingen, zoals gras, bepaalde specifieke soorten leien, asbesthoudende dakbedekkingen, worden afzonderlijk geprijsd. Indien asbesthoudende materialen aanwezig zijn, heeft EDEA het recht het project af te breken en de Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid en voorafgaande tussenkomst van een rechter. In het geval hiervan behoudt EDEA zich het recht voor om eventuele gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.

5. Informatie van de Klant

5.1

De prijs voor het Zonne-energiesysteem is gebaseerd op informatie die door de Klant aan EDEA en haar partners is verstrekt.  Door ondertekening van deze Overeenkomst bevestigt de Klant dat de verstrekte informatie correct is, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over de fysieke toestand van het dak, de dakbedekking, het elektriciteitsnet en de elektriciteitskast.

5.2

De Klant verstrekt EDEA en zijn partners alle relevante informatie met het oog op de installatie van het Zonne-energiesysteem. Kostenverhogingen als gevolg van foutieve informatie verstrekt door de Klant, zullen volledig aan de Klant worden gefactureerd of worden gebruikt als basis voor een herberekening van de huurprijs, zoals gespecificeerd in artikel 4.2 hierboven. Onjuiste informatie omvat, maar is niet beperkt tot, onjuiste of misleidende informatie over de technische staat van het Eigendom.

5.3

De Klant erkent dat EDEA het recht heeft de Prijzen en toepasselijke vergoedingen aan te passen indien de door de Klant verstrekte informatie onjuist of misleidend is. Indien Klant niet instemt met een dergelijke prijsaanpassing, heeft EDEA het recht het project af te breken en de Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant.

6. Gebruiksrecht

6.1

Vanaf de Leveringsdatum verleent EDEA het gebruiksrecht van het Zonne-energiesysteem aan de Klant. De Klant aanvaardt het gebruiksrecht. Na afloop van de huurperiode (d.w.z. op de Einddatum) zal Klant het Zonne-energiesysteem aan EDEA teruggeven, onder betaling van de Ontmantelingsvergoeding.

Niettegenstaande het bovenstaande kan EDEA, op verzoek van de Klant of naar eigen goeddunken, besluiten om aan de Klant een aanbod te doen voor de verkoop van het Zonne-energiesysteem voor een prijs die gelijk is aan de marktwaarde zoals bepaald door EDEA op het moment dat de Overeenkomst afloopt, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 19.3 hieronder, echter met dien verstande dat de aankoopprijs niet lager zal zijn dan de Restwaarde.

6.2

De Klant erkent hierbij dat het Zonne-energiesysteem software bevat waarvan de Intellectuele eigendomsrechten volledig eigendom zijn van EDEA of EDEA een door de eigenaar verleende licentie heeft verkregen. Aan de Klant wordt hierbij een gebruiksrecht voor bovengenoemde software verleend. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot de mate die nodig is voor de goede werking van het Zonne-energiesysteem. De Klant mag op geen enkele wijze de software kopiëren, wijzigen of reverse engineering uitvoeren over een deel of het geheel van de software, of enig gebruik maken van de software dat niet valt onder het beperkte gebruiksrecht dat door deze clausule wordt verleend.

7. Vergunningen, goedkeuringen en subsidies

7.1

De Klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, licenties en goedkeuringen van de relevante autoriteiten en/of regelgever voorafgaand aan de installatie van het Zonne-energiesysteem, inclusief, waar van toepassing, de relevante verificatie van beperkingen of restricties die voortvloeien uit het Stadsontwikkelingsplan, gemeentelijke verordeningen, historisch erfgoed, een melding of vergunning voor directe lijn en alle andere beperkingen die van toepassing kunnen zijn onder de geldende regelgeving. Deze goedkeuringen of meldingen kunnen ook betrekking hebben op gemeentelijke bouw- en activiteitenvergunningen, registraties bij de netbeheerder, overeenkomsten inzake de levering en aansluiting van elektriciteit met de plaatselijke netbeheerder en een koop-verkoopovereenkomst van overtollige elektriciteit met de elektriciteitsleverancier van de Klant.

De Klant verleent alle medewerking die nodig is om de zonnecelsystemen en/of bijbehorende gedistribueerde energieproducten tijdig aan te melden bij de bevoegde elektriciteitsnetbeheerder en legt alle vereiste documenten ter zake over. De Klant verleent alle medewerking die nodig is om deze kennisgeving binnen 30 dagen of, indien in de toepasselijke wetgeving een andere termijn is of wordt bepaald, binnen die termijn te verrichten. EDEA en Otovo zullen, met name via hun Installatiepartner, zo nodig helpen bij het aanvragen, beheren en verkrijgen van de licenties en vergunningen namens de Klant, maar zijn niet verantwoordelijk voor de daarin vervatte informatie of de verlening ervan. EDEA en Otovo kunnen indirect betrokken zijn door het verstrekken van documenten en het volgen van de relevante procedure bij de overheidsinstanties. EDEA of Otovo, of een door hen aangewezen partij, voert wel een AREI-inspectie uit. De Klant zal te goeder trouw aan deze inspectie meewerken, toegang verlenen en alle vereiste documenten verstrekken.

7.2

EDEA of Otovo is niet verantwoordelijk voor de aanvraag, goedkeuring en/of weigering van lokale, regionale of staatssubsidies, steun, leningen of steunregelingen (de "Steun") ten behoeve van de Klant. De prijzen zijn bruto en exclusief deze Steun. De Klant is altijd de brutoprijs verschuldigd bij de levering van het Zonne-energiesysteem, zonder dat deze afhankelijk is van de ontvangst van de gevraagde steun. Op verzoek van de Klant kan Otovo of EDEA hem helpen bij dit proces door de vragen van de Klant te beantwoorden en/of hem aan te bevelen/te helpen bij het verkrijgen van subsidies, belastingaftrek en belastingkredieten.

8. Selectie en gebruik van onderaannemers

8.1

Otovo en EDEA maken gebruik van onderaannemers voor de engineering, installatie en Levering van het Zonne-energiesysteem. De Klant keurt het gebruik van onderaannemers voor de levering van het Zonne-energiesysteem goed.

8.2

Een Installatiepartner wordt door EDEA of Otovo aangesteld. De Installatiepartner is verantwoordelijk voor de installatie van het Zonne-energiesysteem in het Eigendom.

8.3

EDEA en Otovo selecteren de Installatiepartners en onderaannemers per project, rekening houdend met de kosten, levertijden en andere factoren. De Klant aanvaardt dat de selectie van onderaannemers voor engineering, installatie en levering van het Zonne-energiesysteem uitsluitend door EDEA en Otovo wordt bepaald.

9. Engineering en planning

9.1

EDEA en de onderaannemer en installatiepartner van Otovo (de "Installatiepartner") voeren de engineering en planning van het Zonne-energiesysteem uit, inclusief de definitieve selectie van apparatuur en componenten en het elektrische en mechanische ontwerp. De projectengineering is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie zoals het adres van de woning, geüploade foto's en informatie over de dakbedekking.

9.2

De Installatiepartner bepaalt de geschiktheid van de plaatsing van de zonnepanelen zoals voorgesteld door Otovo en de Klant en kan indien nodig wijzigingen aanbrengen aan de gewenste paneelplaatsing om de installatie uit te voeren volgens de veiligheidseisen of eisen of beperkingen van de plaatselijke netbeheerder.

9.3

De Installatiepartner kan wijzigingen aan de installatie voorstellen om de gewenste prestaties te bereiken. Dergelijke wijzigingen kunnen bestaan uit het wijzigen van de paneelplaatsing, het wijzigen van het aantal panelen of het toevoegen van optimizers aan één of meer zonnepanelen. Deze wijzigingen worden vóór de installatie aan de Klant meegedeeld.

9.4

De Installatiepartner plant de opstelling en installatie van de zonnepanelen waaruit het Zonne-energiesysteem bestaat altijd binnen bepaalde veiligheidsbeperkingen. Deze beperkingen zorgen er onder meer voor dat aan de eisen voor wind- en sneeuwbelasting wordt voldaan, dat waar nodig sneeuwschermen kunnen worden aangebracht en dat het water efficiënt kan worden afgevoerd.

9.5

In regio's waar dit relevant kan zijn, is de Klant verantwoordelijk voor het aanbrengen van sneeuwschermen. Niettemin kunnen sneeuwschermen, indien zij ten minste 14 dagen vóór het tijdstip van installatie worden aangevraagd, tegen een meerprijs worden gemonteerd, afhankelijk van de beschikbaarheid. Sneeuwschermen zijn niet inbegrepen in de Prijs en tarieven.

9.6

De Klant mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA geen systeemindelingen eisen die buiten de door de Installatiepartners vastgestelde veiligheidsparameters vallen.

9.7

De voor de installatie geplande materialen en apparatuur kunnen worden gewijzigd indien dit nodig is om redenen in verband met de leveringsketen, onvoldoende beschikbaarheid of ongeschiktheid van de oorspronkelijk voorgestelde apparatuur.  EDEA en Otovo zullen de Klant vooraf op de hoogte brengen indien de voor de installatie geplande zonnepanelen of omvormers moeten worden gewijzigd. Indien dergelijke wijzigingen een belangrijke wijziging van de tussen de partijen overeengekomen hoofdkenmerken of het beoogde gebruik met zich meebrengen, zal Otovo, mits de Klant dit gebruik vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Otovo heeft meegedeeld, de Klant hiervan tijdig en vóór de levering in kennis stellen. Indien de Klant deze wijzigingen niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving betwist, worden deze wijzigingen geacht door de Klant te zijn aanvaard.

10. Voorbereidingen voor installatie

10.1

De installatiedatum wordt door de Installatiepartner vastgesteld tijdens de projectplanning en vervolgens aan de Klant meegedeeld. De installatiedatum kan worden gewijzigd als gevolg van, maar niet beperkt tot, de timing van wettelijke goedkeuringen en beperkingen in de toeleveringsketen.

10.2

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het Eigendom op de installatiedatum klaar en beschikbaar is voor de ontvangst van de installatie van het Zonne-energiesysteem. Indien dit niet het geval is, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht indien de Installatiepartner de installatie niet volgens plan kan uitvoeren.

10.3

De installatie van het Zonne-energiesysteem vergt normaal gesproken 1-5 dagen werk, afhankelijk van de omvang van het project. Sommige installaties kunnen meer tijd vergen. Het volledige proces, met inbegrip van het werk van de elektricien en de AREI-keuring, duurt echter doorgaans 3-5 weken (in elk geval afhankelijk van de beschikbaarheid van AREI-inspecteurs). De duur van de installatieperiode hangt af van het seizoen, de weersomstandigheden, de omvang van het systeem en andere plaatselijke omstandigheden. EDEA en Otovo zijn niet aansprakelijk voor een langere dan de verwachte installatietijd als gevolg van bovengenoemde omstandigheden. De installatie kan in verschillende fasen worden uitgevoerd.

10.4

Door de Klant gewenste upgrades of bijkomende bestellingen moeten tijdig vóór de installatie worden meegedeeld. Otovo en/of EDEA behoudt zich het recht voor dergelijke upgrades of aanvullende bestellingen te weigeren indien de installatie reeds is gepland of indien beperkingen in de leveringsketen van EDEA, Otovo of de Installatiepartner dergelijke upgrades niet mogelijk maken.

10.5

Indien EDEA het verzoek om upgrades of aanvullende bestellingen aanvaardt, zullen eventuele extra kosten die hiermee gepaard gaan eerst aan de Klant worden meegedeeld. De Klant heeft het recht om dergelijke bijkomende vergoedingen goed te keuren, of om de upgrade of bijkomende bestelling te annuleren. Een dergelijke annulering heeft geen invloed op de verantwoordelijkheid van de Klant ten aanzien van de oorspronkelijk geplande aankoop.

11. Installatie

11.1

De Klant zorgt ervoor dat EDEA, Otovo en hun medewerkers (zoals Installatiepartners, elektriciens en andere onderaannemers) onbelemmerde toegang hebben tot het Eigendom met het oog op de installatie van het Zonne-energiesysteem.

11.2

De Klant is verantwoordelijk voor alle reeds bestaande omstandigheden op het Eigendom die de installatie van het Zonne-energiesysteem verhinderen (bv. structurele integriteit, niet toegestane werkzaamheden, toestand van het dak).

11.3

EDEA, Otovo en haar medewerkers hebben onbelemmerde toegang tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen ten behoeve van de installatie van het Zonne-energiesysteem.

11.4

De Klant is er verantwoordelijk voor dat het elektriciteitsnet tijdens de installatie en het testen van het Zonne-energiesysteem te allen tijde van stroom wordt voorzien.

11.5

De Klant zal alle verwijderbare obstakels verwijderen en zorgen voor sneeuwruiming en soortgelijke maatregelen die nodig zijn voor de toegang tot het Eigendom en de uitvoering van de installatie.

11.6

Er mogen geen obstakels zijn die een gemakkelijke toegang tot het dak beperken of bemoeilijken, zoals pergola's, belemmerende plantengroei, broeikassen en dergelijke.

11.7

Kostenverhogingen als gevolg van beperkingen op de toegang tot het Eigendom, elektriciteit of water zullen volledig aan de Klant worden gefactureerd.

11.8

De Klant dient ervoor te zorgen dat bezoekers, familieleden of huisdieren het werk van het installatiepersoneel niet hinderen en geen toegang hebben tot de plaatsen waar de installatie plaatsvindt.

11.9

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA en/of Otovo mogen geen onderdelen van het werk of de installatie of andere werkzaamheden die het Zonne-energiesysteem verstoren, door de Klant of door aannemers die de Klant afzonderlijk en op eigen initiatief contracteert, worden uitgevoerd.

12. Noodzakelijke aanpassingen

12.1

Aanpassingen aan de grootte (bijv. aantal panelen) en configuratie (bijv. paneeltype, optimizers, omvormer) kunnen plaatsvinden als bijzondere omstandigheden op het dak een vermindering van het door zonnepanelen bestreken oppervlak vereisen.

12.2

De voor de installatie geplande materialen en uitrusting kunnen worden gewijzigd indien dit nodig is om ter plaatse wijzigingen aan de installatie aan te brengen. De Klant aanvaardt dat dergelijke wijzigingen niet als een gebrek of onrechtmatige levering kunnen worden beschouwd.

12.3

EDEA streeft ernaar eventuele noodzaak voor wijzigingen te identificeren voordat het Zonne-energiesysteem wordt geïnstalleerd, maar tijdens de installatiewerkzaamheden kunnen zich soms kleine wijzigingen voordoen en zal de prijs dienovereenkomstig worden verlaagd of verhoogd. Dergelijke wijzigingen worden vooraf aan de Klant meegedeeld. De Klant heeft het recht om wijzigingen die leiden tot prijsaanpassingen van meer dan 5% af te wijzen. Indien de Klant dergelijke wijzigingen afwijst, heeft EDEA het recht het project af te breken en de Overeenkomst te beëindigen, zonder kosten voor Klant (behalve wanneer de wijziging het gevolg was van door Klant verstrekte onvolledige, onjuiste of misleidende informatie).

13. Levering, indienstname en oplevering van de installatie

13.1

Onder "Levering" van het Zonne-energiesysteem wordt verstaan dat alle apparatuur naar behoren is geïnstalleerd en getest en correct functioneert.

13.2

Onder "Indienstneming" van het Zonne-energiesysteem wordt verstaan het opstarten van de stroomproductie onder normale omstandigheden na een positieve en volledige AREI-keuring. Niettemin zal in sommige uitzonderlijke gevallen de Indienstneming niet gelijktijdig met de levering kunnen plaatsvinden ten gevolge van een mogelijke vertraging in de AREI-keuring, de toekenning van vergunningen of licenties (met dien verstande evenwel dat voor een typisch op een dak geïnstalleerd Zonne-energiesysteem in principe geen specifieke vergunningen vereist zijn) of vertragingen te wijten aan en/of bijkomende vragen of hercontroles vereist door de netbeheerders en/of AREI-inspecteur(s).

13.3

EDEA en Otovo zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de Indienstneming van het Zonne-energiesysteem om de in de vorige paragraaf genoemde redenen. De Klant kan claims indienen tegen de lokale autoriteiten of de netbeheerder in geval van een vertraging veroorzaakt door hun handelen of nalaten.

13.4

Sommige netbeheerders eisen dat de elektriciteitsmeters van Klant worden gewijzigd voordat het Zonne-energiesysteem in gebruik wordt genomen. EDEA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de stroomproductie van het Zonne-energiesysteem als gevolg van het veranderen van de elektriciteitsmeter door de netbeheerder.

13.5

De Installatiepartner stelt het documentenpakket samen (inleiding, kopie van de werkvergunning en betalingsbewijs van de vergoedingen, positief en volledig AREI-certificaat en -keuringsverslag, elektriciteitsinstallatiecertificaat - samen met andere documenten in verband met de indiening van het certificaat: vergoeding, verklaring van overeenstemming, enz. -, conformiteitsverklaring, technische documenten en factsheets van de omvormer, modules en gebruikershandleiding). EDEA en Otovo sturen het pakket zo snel mogelijk na ontvangst van de Installatiepartner naar de Klant.

13.6

Onder "Oplevering" van het Zonne-energiesysteem wordt verstaan het moment waarop de inbedrijfstelling is voltooid en EDEA het documentenpakket aan de Klant heeft verstrekt. De Klant aanvaardt dat de installatie van het Zonne-energiesysteem is voltooid wanneer de inbedrijfstelling en documentatie zijn uitgevoerd.

13.7

De betaling van niet door de Klant verbruikte en in het net geïnjecteerde overtollige energie is een zaak tussen de Klant en de lokale netbeheerder of leverancier, en kan een afzonderlijk leverings- en afnamecontract en/of goedkeuring van de relevante autoriteiten (met name de lokale netbeheerder) vereisen. De Klant is de enige partij die recht heeft op alle inkomsten uit een dergelijke injectie van elektriciteit en is vrij om een contract met betrekking tot deze geïnjecteerde elektriciteit te onderhandelen met een koper van zijn eigen keuze. Zolang de Klant niet in gebreke blijft met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, hebben Otovo en EDEA geen recht op deze overtollige elektriciteit. Otovo en EDEA zijn niet verantwoordelijk voor de betaling van overtollige energie, noch voor eventuele vertragingen tussen de voltooiing van het Zonne-energiesysteem en de datum waarop de betaling voor overtollige energie begint.

13.8

De Klant verleent EDEA en Otovo het recht om vrijelijk beelden van het Eigendom, het Zonne-energiesysteem en het installatieproces te gebruiken bij marketinginspanningen, waaronder sociale media en verdiende media-aandacht.

13.9

Bij de levering ondertekent de Klant de "Verklaring van Overeenstemming" over de installatie en ontvangt hij het systeem in naam en vertegenwoordiging van EDEA.

14. Normale uitvoering

14.1

Vermogen

a) De in deze Overeenkomst vermelde systeemgrootte en het vermogen hebben betrekking op het nominale gelijkstroomvermogen van de zonnepanelen.

b) Het Zonne-energiesysteem is in balans tussen het nominale DC-vermogen van de zonnepanelen en het AC-vermogen van de omvormer. De Installatiepartner zal in het kader van de projectering beoordelen welke omvormer het meest geschikt is voor het installatieproject. Aangezien de meeste omvormers efficiënter zijn bij hoog gebruik, zal de omvormer in veel gevallen iets lager worden gedimensioneerd dan het nominale DC-vermogen van alle zonnepanelen samen.

c) EDEA noch Otovo zijn verantwoordelijk voor de werkelijk verkregen elektriciteitsproductie of het werkelijk ervaren vermogen van het Zonne-energiesysteem. Variaties in vermogen en energieopbrengst zijn onder meer het gevolg van natuurlijke variaties in het lokale klimaat en weer, schaduw en het tijdstip van de dag, alsmede natuurlijke veroudering van de onderdelen van het Zonne-energiesysteem.

d) EDEA noch Otovo garanderen een minimale energieproductie van het Zonne-energiesysteem. EDEA garandeert echter dat het nominale gelijkstroomvermogen van het systeem bij levering in overeenstemming is met de technische specificaties en de toepasselijke wetgeving.

e) Lawaai van het Zonne-energiesysteem zal optreden als gevolg van koelventilatoren en/of schakelcomponenten in de omvormers voor zonne-energie.

f) De Klant verbindt zich ertoe het Zonne-energiesysteem uitsluitend te gebruiken voor het opwekken van energie, hoofdzakelijk voor eigen verbruik. Dit belet de Klant echter niet om overtollige elektriciteit die niet lokaal wordt verbruikt, aan een derde te verkopen, indien dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

g) Het Zonne-energiesysteem is niet de enige bron van elektriciteit voor de Klant. De Klant zal altijd aangesloten blijven op de openbare netten en een energieleverancier contracteren voor afnames van dat net. EDEA is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele balanceringsverplichtingen of voor verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt door stroomonderbrekingen. Wanneer de stroom van het net wegvalt, wordt het Zonne-energiesysteem automatisch uitgeschakeld.

h) Productieverlies kan optreden in geval van uitval of storing van het Zonne-energiesysteem of in geval van stroomuitval of fouten in het net. EDEA en Otovo zijn niet verantwoordelijk voor het compenseren van de Klant voor productieverlies, uitvaltijd of prestatievariaties veroorzaakt door problemen met de kwaliteit van het net, capaciteitsbeperkingen, fouten of storingen in het openbare en/of lokale net, met inbegrip van de elektrische bedrading of het circuit van het gebouw waarop het Zonne-energiesysteem is aangesloten.

14.2

Onderhoud en herstellingen

a) De Klant verbindt zich ertoe de instructies op te volgen van de bedienings- en onderhoudsdocumentatie die EDEA en Otovo op elektronische en duurzame wijze aan de Klant zullen verstrekken, waaronder productinformatiebladen en gebruikershandleidingen.

b) De Klant verbindt zich ertoe het Zonne-energiesysteem te gebruiken met de zorgvuldigheid van een zorgvuldig persoon.

c) De Klant zal het noodzakelijke preventieve onderhoud van het Zonne-energiesysteem uitvoeren, waaronder het verwijderen van vuil op de zonnepanelen, het goed reinigen van de zonnepanelen in geval van extreem stof of zand, het verwijderen van ijsafzetting of het verwijderen van overtollige sneeuw op de zonnepanelen. De Klant is ook verplicht preventief onderhoud uit te voeren aan elementen op het Eigendom die de veiligheid, functie of werking van het Zonne-energiesysteem kunnen beïnvloeden of bedreigen (d.w.z. het snoeien van hagen of bomen en het verwijderen van vuil of stof rond de zonnepanelen).

d) Alle werkzaamheden aan het Zonne-energiesysteem mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd. EDEA of Otovo zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van onder meer reparaties en onderhoud door onbevoegd personeel.

e) Geen andere ingrepen of werkzaamheden aan het Zonne-energiesysteem, met inbegrip van reparaties, vervangingen of het verplaatsen van onderdelen, dan hierboven vermeld of in de bedienings- en onderhoudsdocumentatie die overeenkomstig artikel 14.2.a) zal worden geleverd, mogen door de Klant of door een derde die op initiatief van de Klant handelt, worden uitgevoerd.

f) De Klant dient eventuele foutmeldingen van de omvormer(s) van het Zonne-energiesysteem in acht te nemen en dient zorgvuldig te handelen om de omvormers onmiddellijk uit te schakelen indien de meldingen en/of instructies in de omvormer dit impliceren of indien de fabrikant of Otovo hierom verzoekt.

g) De Klant is verplicht te handelen in overeenstemming met alle mededelingen van de plaatselijke netbeheerder, inclusief het tijdelijk uitschakelen van het Zonne-energiesysteem indien nodig. De Klant is verder verplicht berichten van de plaatselijke netbeheerder die de goede werking van het Zonne-energiesysteem kunnen beïnvloeden, aan EDEA of Otovo door te geven.

h) De Klant verleent Otovo en de Installatiepartner toegang tot het onroerend goed, zodat zij de geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Zonne-energiesysteem kunnen uitvoeren.

i) De Klant is verantwoordelijk voor alle schade die aan het Zonne-energiesysteem of de omgeving ervan wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid of het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.

j) EDEA is verantwoordelijk voor correctief onderhoud en reparatie van het Zonne-energiesysteem voor zover voorzien in de Overeenkomst. De onderhoudsdiensten kunnen worden uitbesteed en uitgevoerd door een door EDEA gekozen derde.

k) EDEA zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op zijn kosten alle beschadigde, niet functionerende of niet-conforme hardwarecomponenten repareren en/of vervangen, tenzij dit is veroorzaakt door verkeerd gebruik of nalatigheid van Klant.

l) EDEA zal losse apparatuur of onderdelen repareren zolang dit nodig is voor een blijvende veilige werking, tenzij dit is veroorzaakt door gebrek aan preventief onderhoud, verkeerd gebruik of nalatigheid van de Klant.

m) Alle materialen die gedurende langere tijd aan normale weersomstandigheden of normaal gebruik zijn blootgesteld, zullen tekenen van slijtage vertonen, waaronder verminderde prestaties en veranderingen in het uiterlijk. EDEA is niet verantwoordelijk voor vervanging of reparatie van onderdelen of materialen veroorzaakt door normale slijtage, of die zich uitsluitend uit in een verandering van het uiterlijk. EDEA is niet verplicht om gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst het volledige prestatievermogen te waarborgen.

n) De Klant verplicht zich om onverwijld, en in geen geval later dan 10 kalenderdagen nadat de omstandigheid door de Klant is ontdekt (of redelijkerwijs kan worden ontdekt), EDEA en Otovo schriftelijk in kennis te stellen van storingen, beschadigingen of losse onderdelen van het Zonne-energiesysteem, in geval van verstoring of wijziging van uw aansluiting op het net, of indien het Zonne-energiesysteem wordt gestolen. Het ontbreken van een dergelijke kennisgeving wordt door beide partijen beschouwd als een erkenning dat het Zonne-energiesysteem volledig functioneert.

14.3

Internetverbinding en gegevensverzameling

a) De Klant is verplicht om op zijn kosten te allen tijde een werkende en betrouwbare internetverbinding met de omvormer(s) van het Zonne-energiesysteem beschikbaar te stellen. Elke storing of onderbreking van de internetverbinding kan tot gevolg hebben dat EDEA of Otovo zijn taken in het kader van deze Overeenkomst niet kan uitvoeren. Een internetverbinding kan noodzakelijk zijn voor een goede werking van het Zonne-energiesysteem.

b) De verbinding van het Zonne-energiesysteem met het internet vereist dat de Klant WiFi-dekking heeft op de plaats waar de omvormer is geïnstalleerd en dat de naam en het wachtwoord van het WiFi-netwerk tijdens de installatie aan de Installatiepartner ter beschikking zijn gesteld.

c) In gevallen waarin onvoldoende WiFi-dekking en signaalkwaliteit beschikbaar is, is de Klant verantwoordelijk voor het waarborgen en uitvoeren van de internetverbinding van het Zonne-energiesysteem. Merk op dat niet alle omvormers in staat zijn om op een andere manier dan via WiFi verbinding te maken met het internet.

d) Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de internetverbinding werkt en dat de omvormer(s) met het juiste wachtwoord zijn geconfigureerd. EDEA, EDEA's Installatiepartners of Otovo zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de internetverbinding.

e) Otovo helpt de Klant bij de registratie van het Zonne-energiesysteem op het internetportaal van de omvormerfabrikant. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van de gegevens op het portaal van de fabrikant is onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende fabrikant en is een onderwerp dat uitsluitend tussen de fabrikant en de Klant wordt geregeld. Indien de Cliënt niet wenst dat het Zonne-energiesysteem op het internetportaal van de omvormerfabrikant wordt geregistreerd, dient hij dit uitdrukkelijk aan te geven.

f) Cliënten kunnen de Otovo App of Otovo My Page, indien beschikbaar, gebruiken om productiegegevens van het Zonne-energiesysteem in te zien. De beschikbaarheid van gegevens in de Otovo App of Otovo My Page vereist dat alle internetverbindingen naar behoren werken en dat het Zonne-energiesysteem volgens de verstrekte specificaties is geconfigureerd op het portaal van de fabrikant van de omvormer. EDEA en Otovo garanderen niet dat de gegevensintegratie met het omvormerportaal te allen tijde werkt. De Klant begrijpt dat de gegevensintegratie, de Otovo App en Otovo My Page te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd of geannuleerd om gerechtvaardigde redenen. Indien mogelijk zal EDEA of Otovo de Klant hiervan echter vooraf in kennis stellen.

g) De Klant geeft EDEA en Otovo het recht om het Zonne-energiesysteem, inclusief het adres van de installatie, te registreren op het internetportaal van de fabrikant van de omvormer, en om de in het internetportaal beschikbare gegevens voor de PV-installatie van de Klant te raadplegen, te downloaden en op te slaan. De Klant geeft de fabrikant van de omvormer ook het recht de in het internetportaal beschikbare gegevens met EDEA en Otovo te delen.

h) EDEA en Otovo hebben het recht productiegegevens van het Zonne-energiesysteem te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. Zie ons privacybeleid voor een meer gedetailleerde beschrijving van de manier waarop EDEA en Otovo met persoonsgegevens omgaan.

15. Schade veroorzaakt door de installatie of door het Zonne-energiesysteem

15.1

EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners verbinden zich ertoe tijdens de installatie van het Zonne-energiesysteem de nodige zorg te besteden aan het Eigendom en de algemene bezittingen. EDEA verbindt zich ertoe de schade te vergoeden die door nalatigheid van Otovo of Otovo’s Installatiepartners is veroorzaakt, met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen.

15.2

Kleine beschadigingen of eenmalige gebroken dakpannen, deuken of krassen in dakbedekkingsmaterialen, kleine impact op de eigendommen van Klanten door normale installatiewerkzaamheden, het binnendringen van spanten door spijkers of schroeven en/of veranderingen in de water- of sneeuwafvoerende eigenschappen van het dak kunnen voorkomen en worden niet beschouwd als schade aan de Eigendom.

15.3

In geval van dakpanelen bestaat het risico van deuken en bijgevolg van verlies van productgarantie. EDEA, Otovo en de Otovo’s Installatieparters zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies van garantie of deuken in dakplaten.

15.4

EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet aansprakelijk voor schade die door het Zonne-energiesysteem of de gevolgen daarvan wordt toegebracht aan openbare eigendommen of eigendommen van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door fouten of nalatigheid van Otovo of Otovo’s Installatiepartners.

15.5

EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het Eigendom die is ontstaan door nalatigheid van Klant of het niet nakomen van de Overeenkomst door de Klant.

15.6

EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor letsel veroorzaakt door onbevoegde toegang tot de installatie site of gebieden waar de installatie wordt uitgevoerd.

15.7

Schade of fouten veroorzaakt tijdens de installatie door EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners en onderaannemers, waarvoor EDEA of Otovo verantwoordelijk is, worden door EDEA of Otovo hersteld/vervangen of vergoed zoals overeengekomen tussen EDEA of Otovo en de Klant.

15.8

De Klant dient EDEA en Otovo in geval van schade of gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na ontdekking (of redelijkerwijs te ontdekken) van de omstandigheid in kennis te stellen. EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor reparaties of vervangingen bij schade die niet tijdig aan EDEA en Otovo zijn gemeld.

15.9

EDEA of Otovo verbinden zich ertoe defecte apparatuur of tijdens de installatie ontstane schade zo spoedig mogelijk, en binnen een redelijke termijn na kennisgeving door de Klant aan EDEA en Otovo, te herstellen of te vervangen.

15.10

EDEA en Otovo zijn in ieder geval alleen aansprakelijk voor de directe schade die Klant lijdt. Onder directe schade wordt verstaan noodzakelijke en gedocumenteerde extra kosten die de Klant maakt als rechtstreeks gevolg van de vertraagde levering of het gebrek.

15.11

EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet aansprakelijk voor directe schade indien het gebrek of de vertraging te wijten is aan omstandigheden waarop Otovo en Otovo’s Installatiepartners redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen en waarvan Otovo of de Installatiepartners van Otovo redelijkerwijs niet konden verwachten dat zij de gevolgen konden vermijden of overwinnen.

15.12

Otovo en EDEA zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het Zonne-energiesysteem voor gebruik zoals verwacht.

16. Verkoop van het Eigendom

16.1

Indien de Klant voornemens is het Eigendom te verkopen, zal hij EDEA of Otovo hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

16.2

De Klant kan ervoor kiezen om deze Overeenkomst over te dragen aan de persoon die het Eigendom koopt door het betalen van een Administratieve Vergoeding zoals vermeld in de sectie Bijzondere Voorwaarden. De overdracht van de Overeenkomst aan een nieuwe eigenaar is onderworpen aan de goedkeuring van EDEA, die niet op onredelijke wijze zal worden geweigerd. In geen geval zal een weigering als onredelijk worden beschouwd indien: (i) de nieuwe eigenaar van het Eigendom niet voldoet aan de criteria voor kredietcontrole van EDEA of (ii) indien de nieuwe eigenaar van het Eigendom een rechtspersoon is en/of geen particuliere eindklant.

16.3

Indien de Klant ervoor kiest om de Overeenkomst op te zeggen of indien EDEA de overdracht van deze Overeenkomst aan de persoon die het Eigendom koopt, niet goedkeurt (of indien hij niet door de Klant in kennis wordt gesteld van de verkoop van het Eigendom), zal de Overeenkomst automatisch worden beëindigd en behouden Otovo en EDEA zich het recht voor om een Beëindigingsvergoeding en Ontmantelingsvergoeding aan te rekenen, zoals vermeld in de sectie Bijzondere Voorwaarden.

Niettegenstaande het bovenstaande kan EDEA, naar eigen goeddunken, ook besluiten de Klant een aanbod te doen voor de verkoop van het Zonne-energiesysteem voor een prijs die gelijk is aan de marktwaarde zoals bepaald door EDEA, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 19.3.

In geval van een overdracht van deze Overeenkomst moet de koper van het Eigendom aanvaarden de contractuele positie onder de huurovereenkomst met EDEA over te nemen en zal hij alle rechten en verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst overnemen (vanaf dat moment is de koper de Klant). Het bewijs hiervan moet schriftelijk worden geleverd.

17. Betaling

17.1

EDEA en Otovo hebben het recht een kredietcontrole van de Klant uit te voeren via een gecertificeerde derde dienstverlener. EDEA of Otovo kunnen de Overeenkomst zonder voorafgaande tussenkomst van een rechterlijke instantie beëindigen indien de kredietcontrole niet voldoet aan de vereiste kredietscorecriteria.

17.2

EDEA zal de Maandelijkse Huurprijs voor het Zonne-energiesysteem maandelijks aan de Klant factureren en de Klant zal EDEA op de eerste dag van elke maand betalen door middel van Domiciliëring. EDEA brengt de factuur in rekening in de vorm van een Domiciliëring. Daartoe heeft Klant de SEPA Domiciliëringmachtiging ondertekend die aan deze Overeenkomst is gehecht.

17.3

De Maandelijkse Huurprijs wordt gefactureerd vanaf de datum van Levering van het Zonne-energiesysteem.

17.4

Indien de Klant enig bedrag door hem op grond van deze Overeenkomst verschuldigd niet op de vervaldag betaalt, zal over het achterstallige bedrag rente worden berekend vanaf de vervaldag tot de datum van daadwerkelijke betaling (zowel voor als na een gerechtelijke uitspraak) tegen de wettelijk geldende Vertragingsrente.

17.5

EDEA zal op elke maandelijkse factuur die voor het recht op gebruik van het Zonne-energiesysteem wordt uitgereikt, de overeenkomstige BTW-quota in rekening brengen volgens de regels voor de toerekening van BTW, en de Klant zal deze BTW-quota betalen en dragen.

17.6

Daarom zal elk maandelijks aan de Klant te factureren bedrag, zoals vastgesteld in deze betalingsclausule, het standaard 21% BTW-tarief (of het 6% BTW-tarief, zoals van toepassing) bevatten.

17.7

Indien een factuur niet binnen 8 dagen na de vervaldatum wordt betaald en Otovo om betaling verzoekt, wordt de Klant de Vergoeding voor Late Betaling plus de opgelopen Vertragingsrente in rekening gebracht. Voor alle duidelijkheid: de Vergoeding voor Late Betaling wordt in rekening gebracht wanneer Otovo om betaling verzoekt en kan maximaal één keer per maand in rekening worden gebracht, mits er nog verschuldigde maar onbetaalde bedragen zijn.

18. Verzekering

De Klant is verplicht om, zolang deze Overeenkomst van kracht is, alle wettelijk verplichte verzekeringen alsmede de gebruikelijke opstalverzekering voor schade aan het Zonne-energiesysteem in stand te houden en de desbetreffende verzekeringsmaatschappij in kennis te stellen van de installatie van het Zonne-energiesysteem in het Eigendom. De Klant verbindt zich ertoe EDEA de begunstigde te maken van elke van de betrokken verzekeringsmaatschappij ontvangen uitkering wegens schade aan het Zonne-energiesysteem.

19. Eigendom van het Zonne-energiesysteem en Verkoopaanbod

19.1

Het Zonne-energiesysteem is eigendom van EDEA. De Klant kan het geheel noch gedeeltelijk overdragen, verkopen of het gebruik ervan aan een derde toekennen zonder toestemming van EDEA.

19.2

De Klant informeert iedere derde partij dat hij een gebruiksrecht heeft op het Zonne-energiesysteem, maar geen eigendom. De Klant zal elke last of retentierecht op het Zonne-energiesysteem door een derde partij wegens aansprakelijkheid van de Klant of een derde partij afwijzen. Evenzo wordt het Zonne-energiesysteem uitgesloten van de activa van de Klant in geval van insolventie. De partijen komen overeen dat de Overeenkomst kan worden onderworpen aan de inschrijving in het register van roerende activa, op verzoek van een van hen. De kosten van inschrijving in het register van roerende activa worden gedragen door de partij die om inschrijving verzoekt.

19.3

Verkoopaanbod: EDEA kan naar eigen goeddunken beslissen om aan de Klant een aanbod te doen voor de verkoop van het Zonne-energiesysteem zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als op de Einddatum voor een prijs gelijk aan de marktwaarde, echter met dien verstande dat de aankoopprijs niet lager zal zijn dan de Restwaarde.  De Klant is niet verplicht een dergelijk aanbod te aanvaarden. Indien de Klant dit wenst, dient hij EDEA en Otovo binnen de 30 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de betreffende datum hiervan in kennis te stellen. EDEA is echter niet gebonden aan een dergelijk verzoek van de Klant.

19.4

De Klant is niet gemachtigd om lasten, pandrechten of op enigerlei wijze een aanbod tot verkoop van Zonne-energiesystemen over te dragen.

19.5

De intellectuele eigendomsrechten op de in het Zonne-energiesysteem opgenomen software zijn eigendom van Otovo of Otovo heeft een licentie verkregen van de houder van die rechten. De intellectuele eigendomsrechten maken dus geen deel uit van het in artikel 19.3 genoemde Verkoopaanbod. De Klant heeft geen eigendomsrecht op de in het Zonne-energiesysteem opgenomen software en zal dit ook niet opeisen, anders dan het strikte en beperkte gebruiksrecht dat door deze Overeenkomst wordt verleend.

19.6

Onverminderd hun verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebben EDEA en Otovo het recht de gegevens te gebruiken die voortvloeien uit de in het Zonne-energiesysteem opgenomen software. Otovo zal de exclusieve eigenaar zijn van zijn gegevensbanken en van alle statistieken, berekeningen of andere soorten informatie die Otovo in het licht van deze bepaling heeft uitgewerkt.

20. Beëindiging

Indien de Einddatum aanbreekt, zonder afbreuk te doen aan het eventuele verkoopaanbod zoals beschreven in artikel 6, zal de Klant het Zonne-energiesysteem teruggeven aan EDEA en Otovo en de Ontmantelingsvergoeding betalen.

21. Schending en rechtsmiddelen

21.1

Zonder beperking, niet-nakoming van verplichtingen door de Klant omvat:

a) Niet-betaling van twee door de Klant krachtens de Overeenkomst verschuldigde Maandelijkse Huurprijs of de te late betaling van 6 of meer al dan niet opeenvolgende Maandelijkse Huurprijs.

b) Schending van het onderhoud of onjuist gebruik van het Zonne-energiesysteem volgens artikel 14 van deze Overeenkomst.

c) Schending van de door de Klant op grond van artikel 14 van deze Overeenkomst aangegane kennisgevingsverplichtingen.

d) Schending van de gebruikelijke verzekering voor schade aan het Zonne-energiesysteem volgens artikel 18 van deze Overeenkomst.

e) Het belemmeren of verhinderen van de installatie van het Zonne-energiesysteem volgens artikel 11 van deze Overeenkomst of het belemmeren of verhinderen van de demontage aan het einde van de Overeenkomst.

f) EDEA, Otovo en de installatiepartner de toegang tot het eigendom belemmeren of verhinderen, zodat zij geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Zonne-energiesysteem kunnen uitvoeren overeenkomstig artikel 14 van deze Overeenkomst.

g) Het geheel of gedeeltelijk overdragen, verkopen of toekennen van het gebruik van het Zonne-energiesysteem aan een derde partij zonder de toestemming van EDEA zoals uiteengezet in artikel 22 van deze Overeenkomst.

h) Elke andere inbreuk op de verplichtingen van deze Overeenkomst.

21.2

Zonder enige beperking, zijn inbreuken op verplichtingen door EDEA onder meer:

a) Het niet leveren en installeren van het Zonne-energiesysteem van de overeengekomen Wp-capaciteit op het Eigendom van de Klant zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

b) Het niet nakomen van de onderhoudsservice van de apparatuur voor zover geregeld in de Overeenkomst in artikel 14 van deze Overeenkomst.

c) Het niet repareren en/of vervangen van niet-conforme/niet-functionerende hardwarecomponenten voor zover geregeld in de Overeenkomst in artikel 14 van deze Overeenkomst.

d) Elke andere inbreuk op de verplichtingen van deze Overeenkomst.

21.3

Schending van enige hierin opgenomen verplichting door Klant geeft EDEA het recht om:

a) nakoming te eisen en de Klant de Vergoeding voor Late Betaling (indien van toepassing) in rekening te brengen; of

b) bij het niet verhelpen van een schending binnen 10 werkdagen na een daartoe strekkende kennisgeving van EDEA of Otovo aan Cliënt, de Overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechterlijke instantie, en de verschuldigde maar onbetaalde bedragen tot de datum van oplossing, betaling van de Beëindigingsvergoeding en de Vergoeding voor Late Betaling (gespecificeerd in het onderdeel Bijzondere Voorwaarden) en een vergoeding voor de aangetoonde schade te verlangen, indien deze de Vergoeding voor Late Betaling zou overtreffen.

In al deze gevallen kan EDEA de factuur(en) uitreiken die overeenstemmen met alle gevorderde posten.

21.4

Bovendien geeft het zich voordoen van een wezenlijke inbreuk door de Klant EDEA het recht om de elektriciteitsproductie van het Zonne-energiesysteem op te schorten totdat deze wezenlijke inbreuk is verholpen, op voorwaarde dat een voorafgaande kennisgeving is gedaan en dat alle wettelijke formaliteiten die van toepassing kunnen zijn, zijn nageleefd.

21.5

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het door EDEA krachtens deze Overeenkomst op te eisen bedrag voor alle doeleinden geacht wordt netto, vastgesteld, opeisbaar en uitvoerbaar te zijn en derhalve door middel van een geldelijke procedure kan worden opgeëist. De berekening van dit totale bedrag geschiedt door optelling van de volgende overeenkomstige bedragen: a) onbetaalde Maandelijkse Huurprijzen; b) vergoeding van bewezen schade; en c) interest voor laattijdige betaling overeenkomend met de bovengenoemde posten.

21.6

Naast hetgeen in de bovenstaande clausules is bepaald, zijn beide Partijen ook gemachtigd gebruik te maken van alle andere beschikbare rechten en rechtsmiddelen overeenkomstig de Belgische wet.

22. Overdracht

EDEA is niet gerechtigd zijn rechten en vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en/of zijn contractuele positie uit hoofde van deze Overeenkomst aan een derde partij te verkopen, over te dragen en over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij aan ondernemingen die tot de Otovo groep behoren, aan wie hij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is. De Klant mag geen rechten of vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA. Niettegenstaande het bovenstaande erkennen en aanvaarden de Partijen dat voor de overdracht van deelnemingen in EDEA of in een entiteit waaraan EDEA zijn rechten, vorderingen en/of contractuele positie overdraagt, geen toestemming vereist is.

23. Gegevensbescherming

23.1

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door EDEA en haar beleid inzake persoonsgegevens is te vinden via de volgende link: www.otovo.be/legal/privacy/. Hierbij wordt een eerste laag basisinformatie over de verwerking door EDEA verstrekt.

23.2

EDEA deelt de Klant hierbij mee dat zij optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en die welke zijn verkregen via het Zonne-energiesysteem en de daarin opgenomen software. De contactgegevens van EDEA zijn: EDEA-privacy@otovo.com.

23.3

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: het leveren van de dienst, waaronder de installatie van het Zonne-energiesysteem, de registratie van het Zonne-energiesysteem op het internetportaal van de omvormerfabrikant, onderhoud en andere gevraagde klantendiensten, het gebruik van productiegegevens van het Zonne-energiesysteem voor productieanalyse, foutenanalyse en -correctie en statistische analyse, alsmede anonimisering van de persoonsgegevens.

23.4

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan zijn, afhankelijk van de situatie (i) dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst; (ii) de naleving van een wettelijke verplichting waaraan EDEA of aan haar gelieerde ondernemingen zijn onderworpen; en (iii) de toestemming van de Klant, die zal worden verzameld voor die specifieke verwerkingsactiviteiten die dat vereisen.

23.5

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan gegevensverwerkers aan wie EDEA heeft verzocht bepaalde diensten te verlenen, evenals aan aan EDEA gelieerde ondernemingen voor interne administratieve doeleinden. EDEA zal ervoor zorgen dat alle gegevensverwerkers voldoen aan de geldende gegevensbeschermingsregels, door met hen een gegevensverwerkingsovereenkomst te ondertekenen volgens art. 28 GDPR.

23.6

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie tussen EDEA en de Klant duurt, en zolang EDEA later wettelijk verplicht is om dergelijke informatie te bewaren.

23.7

In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsverordening heeft de Klant het recht om van verwerkingsverantwoordelijke te vragen: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) rectificatie om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuist zijn; (iii) wissen, om te verzoeken dat uw persoonsgegevens niet door EDEA of de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt; (iv) beperking van de verwerking, indien u de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wilt beperken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking; en (v) overdraagbaarheid, indien u de door u verstrekte persoonsgegevens in elektronische vorm wilt ontvangen en aan een andere entiteit wilt overdragen. U kunt deze rechten uitoefenen via het volgende e-mailadres: EDEA-privacy@otovo.com. Bovendien kunt u uw aan EDEA of aan haar gelieerde ondernemingen gegeven toestemming te allen tijde intrekken, in elke communicatie die u wordt toegezonden of door te schrijven naar het volgende e-mailadres: EDEA-privacy@otovo.com.

23.8

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

23.9

De Klant erkent dat alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt als gevolg van het gebruik door de Klant van de "Otovo App" en "Otovo Mijn pagina" onderworpen zijn aan het privacybeleid van Otovo. Otovo is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

23.10

Beide Partijen delen elkaar hierbij mee dat de persoonsgegevens van de ondertekenaars van deze Overeenkomst door beide Partijen zullen worden verwerkt met het oog op de formalisering van de contractuele relatie tussen hen, in het licht van de legitieme belangen van beide partijen. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, en zullen worden bewaard zolang de relatie tussen de Partijen duurt en zolang de Partijen later wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. De ondertekenaars zullen hun rechten kunnen uitoefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke (die afhankelijk van het geval EDEA of de Klant kan zijn), via de contactgegevens die in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Zij hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; in België is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

24. Belastingen en uitgaven

Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, worden alle kosten, met inbegrip van honoraria en uitgaven, in verband met de voorbereiding, onderhandelingen, uitvoering en voltooiing van deze Overeenkomst of de hierin beoogde transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de honoraria en uitgaven van professionele adviseurs, gedragen door de Partij die deze kosten maakt, overeenkomstig het toepasselijke recht.

25. Herroepingsrecht en opzegging door de Klant

25.1

Herroepingsrecht

De Klant kan de Overeenkomst binnen 14 dagen na de Contractdatum kosteloos ontbinden, onder de voorwaarden die zijn opgenomen in Boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, met name door het invullen van het bijgevoegde herroepingsformulier dat als Bijlage B bij de Overeenkomst is gevoegd.

25.2

Opzeggingsrecht

a) Vanaf dag 14 na de Contractdatum, en tot het begin van de installatie, kunnen EDEA en Otovo de grootte van het Zonne-energiesysteem, het aantal panelen, of andere noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in het licht van de kenmerken en bijzonderheden van het dak van de Klant. Het is dus niet altijd mogelijk om vooraf de exacte prijs van de installatie te bepalen, en de prijs kan als gevolg van de wijzigingen worden aangepast. In geval van een prijsverhoging van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijke Prijs van het contract kan de Klant het herziene contract aanvaarden of kosteloos annuleren.

b) Na 14 dagen na de Contractdatum, maar vóór de Oplevering, en indien er geen prijswijziging is van meer dan 5%, kan de Klant de installatie beëindigen tegen betaling van een annuleringsvergoeding van 600 euro.

c) Na de Oplevering, maar vóór de Einddatum, kan de Klant verzoeken dat EDEA aan de Klant een aanbod doet voor de verkoop van het Zonne-energiesysteem voor een prijs gelijk aan de marktwaarde , overeenkomstig de voorwaarden van artikel 19.3. Als alternatief kan de Klant deze Overeenkomst vroegtijdig beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van drie maanden en tegen betaling van de Beëindigingsvergoeding en de Ontmantelingsvergoeding zoals vermeld in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden.

d) Na volledige betaling van de marktwaarde overeenkomstig de bepalingen van artikel 19.3 en 25.3 hierboven, indien van toepassing, wordt de eigendom van het Zonne-energiesysteem overgedragen aan de Klant. Indien de Klant EDEA verzoekt het Zonne-energiesysteem te ontmantelen, dient de Klant de Ontmantelingsvergoeding te betalen.

e) Annulering door de Klant dient schriftelijk te gebeuren door middel van het annuleringsformulier van Otovo dat op verzoek wordt verstrekt.

f) Niets in artikel 25.2 wordt geacht enig beëindigingsrecht van de Klant op grond van de toepasselijke en dwingende consumentenwetgeving van België te beperken.

26. Beëindiging door EDEA

26.1

EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen indien de Klant binnen 30 dagen na de Contractdatum EDEA, Otovo of Otovo’s Installatiepartners niet de nodige informatie heeft verstrekt voor de uitvoering van de installatie. In dat geval zal Otovo de Klant een vergoeding van 300 euro in rekening brengen ter dekking van de door Otovo gemaakte kosten, zoals de personeelstijd voor de voorbereiding van de installatie.

26.2

EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo of de Klant beëindigen indien de installatie niet kan worden voltooid ten gevolge van omstandigheden waarover EDEA of Otovo redelijkerwijs geen controle hebben - zoals het ontbreken van goedkeuring van de plaatselijke autoriteiten, wijzigingen in de nationale regelgeving.

26.3

EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen indien de installatie niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd als gevolg van vertragingen veroorzaakt door de Klant of door derden die door de Klant zijn gecontracteerd - zoals het niet gereed zijn van het gebouw, gebrek aan elektriciteit op de locatie, en dergelijke.

26.4

EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen wegens verkeerde informatie die door de Klant aan EDEA, Otovo of Otovo’s Installatiepartners is verstrekt, in welk geval de Klant de kosten voor de voltooide en niet terug te draaien werkzaamheden voor zijn rekening neemt.

26.5

EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen wegens plaatselijke omstandigheden die de installatie aanzienlijk bemoeilijken of die kunnen leiden tot aanzienlijk hogere kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de specifieke toestand van het dak en een niet-conform elektrisch systeem.

26.6

EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen wegens beperkingen van de leveringsketen.

27. Overige bepalingen

27.1

Deze Overeenkomst omvat de gehele Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten, mondelinge en schriftelijke intentieverklaringen en andere regelingen (al dan niet bindend) die de partijen in verband daarmee hebben getroffen.

27.2

De titels in deze Overeenkomst zijn uitsluitend gemakshalve ingevoegd en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst.

27.3

Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk geschieden, tenzij een striktere vorm door dwingend recht wordt voorgeschreven. Dit geldt ook voor elke wijziging van deze schriftelijke vormclausule. Er bestaan geen mondelinge of schriftelijke nevenafspraken.

27.4

Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar zijn of worden, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet. Hetzelfde geldt indien de Overeenkomst een essentiële bepaling niet bevat. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, of om een contractuele lacune op te vullen, geldt een geldige en afdwingbare bepaling die de commerciële bedoeling van de partijen met betrekking tot de ongeldige, niet-afdwingbare of ontbrekende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

28. Toepasselijk recht en bevoegdheid

28.1

Deze Overeenkomst en haar bijlagen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen over rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst bepaald overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. In ieder geval heeft de Klant het recht om elk geschil over rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst voor te leggen aan de rechtbanken van Brussel.

28.2

De Klant, wanneer hij gedefinieerd wordt als consument volgens de voorwaarden van Boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, kan consumentengeschillen met betrekking tot de Overeenkomst ook voorleggen via het online platform voor alternatieve geschillenbeslechting van de Europese Unie, toegankelijk op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show